Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปีของ AAK AB (publ.)KARLSHAMN, สวีเดน, 8 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — ผู้ถือหุ้นของ AAK AB (publ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปีที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:00 น.m ณ สถานที่ของ Malmö Arena สถานี Hyllie Stationstorg 2 ในมัลเมอประเทศสวีเดน การลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญประจําปีเริ่มเวลา 13:00 น.m

ข้อมูลเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี

ประกาศของการประชุมสามัญประจําปีมีการเผยแพร่ในการแถลงข่าว, ในโพสต์- och Inrikes Tidningar (“ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการสวีเดน”) และที่ www.aak.com. นอกจากนี้โฆษณาจะถูกวางไว้ใน Svenska Dagbladet เพื่อเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมโปรดทราบว่าประกาศจะไม่ถูกพิมพ์และแจกจ่ายทางไปรษณีย์ AAK จะไม่ให้บริการขนส่งรถบัสไปยังที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา

ก. เงื่อนไขการเข้าร่วม

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องบันทึกในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ดูแลโดย Euroclear Sweden AB ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2022 และต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบถึงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022 การแจ้งการเข้าร่วมซึ่งอาจทําขึ้นตามทางเลือกใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างจะต้องระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์วันเวลาหมายเลขประจําตัวบุคคลหรือบริษัทและจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจจะให้ความช่วยเหลือจะต้องแจ้งเรื่องนี้ภายในเวลาเดียวกับที่แจ้งการเข้าร่วมของตนเอง ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตควรแนบหนังสือมอบฉันทะไว้ในหนังสือแจ้งของตน แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมีให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของ บริษัท www.aak.com และจะส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นที่แจ้งให้ บริษัท ทราบและแจ้งให้ บริษัท ทราบถึงที่อยู่ของพวกเขา ผู้แทนของนิติบุคคลจะต้องส่งสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารการมอบอํานาจที่สอดคล้องกันซึ่งแสดงถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของนิติบุคคล

ที่อยู่: AAK AB, c / o Euroclear สวีเดน AB, กล่อง 191, SE-101 23 สตอกโฮล์ม, สวีเดน (โปรดทําเครื่องหมายซองจดหมาย “การประชุมสามัญประจําปี 2022”)

โทรศัพท์: +46 8 402 90 45

เว็บไซต์: www.aak.com

ในการเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นที่จดทะเบียนผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องขอให้ธนาคารหรือนายหน้าของพวกเขามีหุ้นที่จดทะเบียนกับ Euroclear Sweden AB เป็นการชั่วคราว การลงทะเบียนใหม่ดังกล่าวจะต้องดําเนินการไม่เกินวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2022 ผู้ถือหุ้นจึงต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทราบถึงคําร้องขอให้จดทะเบียนหุ้นใหม่ภายในเวลาที่กําหนดก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การจดทะเบียนสิทธิออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นร้องขอในเวลาดังกล่าวว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022 จะถูกนํามาพิจารณาในการจัดทําทะเบียนหุ้น

ข. วาระการประชุม

1. การเปิดประชุม

2. การเลือกตั้งประธานที่ประชุม

3. การจัดทําและอนุมัติรายชื่อผู้ออกเสียงลงคะแนน

4. Approval of agenda.

5. Nomination of persons to verify the Minutes of the Meeting.

6. Determination of whether the Annual General Meeting has been properly convened.

7. Report by the Managing Director.

8. Presentation of the Annual Report, the Auditor’s Report and the Consolidated Financial Statements and the Group Auditor’s Report for the financial year 2021 and the statement from the company’s auditor confirming compliance with the guidelines for the remuneration of senior executives that have applied since the preceding Annual General Meeting.

9. Resolutions as to:

a) adoption of the Income Statement and the Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet, as per December 31, 2021;

b) appropriation of the company’s profit according to the adopted Balance Sheet and resolution on record date; and

c) discharge from liability of the Board of Directors and the Managing Director.

10. Determination of the number of Directors of the Board.

11. Determination of fees to the Board of Directors and auditor.

12. Election of members of the Board of Directors and auditor.

13. Proposal regarding the Nomination Committee.

14. Resolution on approval of remuneration report.

15. Proposal regarding guidelines for remuneration of senior executives.

16. Resolution on proposal of the Board of Directors for implementation of a long-term incentive program including resolutions on (A) issue of subscription warrants series 2022/2027 and (B) transfer of subscription warrants series 2022/2027 (Incentive Program 2022/2027) to replace Incentive Program 2021/2026 resolved by the Annual General Meeting 2021.

17. Proposal regarding authorization for the Board of Directors to resolve on new share issues.

18. Proposal regarding authorization for the Board of Directors to resolve on repurchase and transfer of the company’s own shares.

19. Closing of the Annual General Meeting.

Election of Chairman of the Meeting (item 2)

The Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2022, consisting of Chairman Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Peter Lööw (Alecta) and Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) has proposed that Georg Brunstam shall be elected Chairman of the Annual General Meeting 2022.

Proposal regarding the appropriation of the company’s profit (item 9 b)

The Board of Directors has proposed that a dividend of SEK 2.50 per share be declared for the financial year 2021. As record day for the dividend, the Board of Directors proposes Friday, May 20, 2022. If the Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the dividend is expected to be distributed by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 25, 2022.

Proposal regarding the election of the Board of Directors, auditor and determination of fees (items 10-12)

The Nomination Committee has proposed the following:

– The number of directors shall be five without any deputy directors.

– The total fee payable to the Board of Directors shall be SEK 3,200,000 (including remuneration for committee work) to be distributed among the directors as follows: SEK 975,000 to the Chairman and SEK 425,000 to each of the other directors elected at a general meeting and not employed by the company. Remuneration for committee work shall be payable as follows: SEK 250,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 125,000 to each of the other members of the Audit Committee, SEK 100,000 to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 50,000 to each of the other members of the Remuneration Committee. The auditor shall be remunerated in accordance with agreement.

– Re-election of the Board members Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Georg Brunstam and Patrik Andersson.

– Re-election of Georg Brunstam as Chairman of the Board.

– Re-election of the accounting firm KPMG AB, for a period of mandate of one year, in accordance with the Audit Committee’s recommendation, consequently up to and including the Annual General Meeting 2023, whereby the accounting firm has informed that the authorized public accountant Jonas Nihlberg will be appointed as auditor in charge.

ข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา (ข้อ 13)

ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมเป็นตัวแทนของหุ้นและคะแนนเสียงในบริษัทประมาณร้อยละ 44 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

ข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566

– คณะกรรมการสรรหามีสมาชิก 4 คน

– การเลือกตั้ง Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Dider (Didner & Gerge Fonder) และ Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) และการเลือกตั้งใหม่ของ William McKechnie (Alecta) ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการสรรหาในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจําปี 2023

– การเลือกตั้ง Märta Schörling Andreen อีกครั้งในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา

– กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหามิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AAK AB อีกต่อไป หรือหากกรรมการสรรหามิได้เป็นลูกจ้างจากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวอีกต่อไป หรือด้วยเหตุผลอื่นใดให้ออกจากคณะกรรมการสรรหาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งผู้แทนอีกคนหนึ่งในหมู่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทนสมาชิกดังกล่าวได้

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหา

ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2566 ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําและยื่นข้อเสนอสําหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ การเลือกตั้งประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ค่าธรรมเนียมต่อคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี และเรื่องที่เกี่ยวข้อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหาหรือหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และในส่วนอื่น ๆ ได้ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายบรรษัทภิบาลของสวีเดนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

อนุมัติรายงานค่าตอบแทน (ข้อ 14)

คณะกรรมการเสนอว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีมีมติอนุมัติรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามบทที่ 8 มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติบริษัทสวีเดน

ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ข้อ 15)

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีมีมติเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

แนวทางเหล่านี้รวมถึงซีอีโอและบุคคลที่ในระหว่างระยะเวลาที่ใช้แนวทางจะรวมอยู่ในการจัดการกลุ่ม แนวทางนี้มีผลบังคับใช้กับค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้และการแก้ไขค่าตอบแทนที่ตกลงกันแล้วหลังจากใช้แนวทางในการประชุมสามัญประจําปี 2022 หลักเกณฑ์เหล่านี้ใช้ไม่ได้กับค่าตอบแทนใด ๆ ที่ตัดสินใจหรืออนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่

แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจผลประโยชน์ระยะยาวและความยั่งยืนของ บริษัท

กลยุทธ์ทางธุรกิจของ AAK อธิบายไว้บนเว็บไซต์ของ AAK www.aak.com

ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัท ที่ประสบความสําเร็จและการปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวรวมถึงความยั่งยืนคือ บริษัท สามารถสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่ บริษัท จะต้องเสนอค่าตอบแทนการแข่งขัน แนวทางเหล่านี้ช่วยให้ บริษัท สามารถเสนอค่าตอบแทนรวมในการแข่งขันของผู้บริหารได้

มีการนําโปรแกรมใบสําคัญแสดงสิทธิมาใช้ในบริษัทสําหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานคนสําคัญภายในกลุ่ม AAK โปรแกรมได้รับการแก้ไขโดยการประชุมใหญ่และดังนั้นจึงถูกแยกออกจากแนวทางเหล่านี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม โปรดดูรายงานประจําปี 2021 ของ AAK หมายเหตุ 8 คณะกรรมการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 เพื่อแก้ไขการดําเนินการตามโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกใหม่สําหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานคนสําคัญภายในกลุ่มบริษัท AAK (โครงการจูงใจ 2565/2560) เพื่อทดแทนโครงการจูงใจ 2564/2569 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 โดยรวมแล้ว Incentive Program 2022/2027 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานหลักภายในกลุ่มประมาณ 50 คน โปรแกรมเกี่ยวข้องกับการเสนอให้ผู้เข้าร่วมได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกที่มูลค่าตลาดโดยมีราคาตัวเลือกในส่วนที่อุดหนุนโดย AAK ระยะเวลาของใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกคือห้าปี โปรแกรมเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างชัดเจนและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสร้างมูลค่าในระยะยาวของ บริษัท รวมถึงความยั่งยืน การประชุมใหญ่มีมติให้มีการดําเนินโครงการและโปรแกรมจึงถูกแยกออกจากแนวทางเหล่านี้

ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรที่ครอบคลุมตามแนวทางเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ระยะยาวของ บริษัท รวมถึงความยั่งยืน

ประเภทของค่าตอบแทน ฯลฯ

ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของตลาดและอาจประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้: เงินเดือนเงินสดคงที่ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรผลประโยชน์บํานาญและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกจากนี้การประชุมใหญ่อาจ – โดยไม่คํานึงถึงแนวทางเหล่านี้ – แก้ไขเหนือสิ่งอื่นใดค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นหรือราคาหุ้น

ความพึงพอใจของเกณฑ์การมอบค่าตอบแทนเงินสดผันแปรจะต้องวัดเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือหลายปี ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรประจําปีอาจไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ต่อปี

สิทธิบํานาญสําหรับผู้บริหารระดับสูงให้ใช้บังคับตั้งแต่อายุ 60 ปีบริบูรณ์โดยเร็วที่สุด สําหรับซีอีโอผลประโยชน์บํานาญรวมถึงการประกันสุขภาพ (Sw. sjukförsäkring) จะต้องกําหนดเบี้ยประกันภัย ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรจะไม่มีคุณสมบัติสําหรับผลประโยชน์บํานาญ เบี้ยบํานาญสําหรับเงินบํานาญที่กําหนดเบี้ยประกันภัยจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนเงินสดประจําปีคงที่ สําหรับผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ผลประโยชน์บํานาญรวมถึงการประกันสุขภาพจะต้องกําหนดเบี้ยประกันภัยเว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่ภายใต้เงินบํานาญผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติข้อตกลงรวมบังคับ ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์บํานาญตามขอบเขตที่กําหนดโดยบทบัญญัติข้อตกลงรวมที่บังคับใช้ เบี้ยบํานาญสําหรับเงินบํานาญที่กําหนดเบี้ยประกันภัยจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนเงินสดประจําปีคงที่

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาจรวมถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพ (Sw: sjukvårdsförsäkring) และรถยนต์ของ บริษัท ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ต่อปี

สําหรับการจ้างงานที่ควบคุมโดยกฎอื่นที่ไม่ใช่สวีเดนอาจมีการปรับเปลี่ยนอย่างถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบังคับหรือการปฏิบัติในท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของแนวทางเหล่านี้

การสิ้นสุดการจ้างงาน

ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าต้องไม่เกิน 12 เดือนหากบริษัทแจ้งการเลิกจ้าง เงินเดือนเงินสดคงที่ในระหว่างระยะเวลาของหนังสือแจ้งและค่าจ้างชดเชยอาจรวมกันไม่เกินจํานวนเงินที่เทียบเท่ากับเงินเดือนเงินสดคงที่เป็นเวลาสองปี ระยะเวลาการแจ้งต้องไม่เกินหกเดือนโดยไม่มีสิทธิใด ๆ Sa Gaming Slot ที่จะชดเชยการจ่ายเมื่อสิ้นสุดโดยผู้บริหาร

นอกจากนี้สามารถจ่ายค่าตอบแทนสําหรับความมุ่งมั่นใด ๆ ในการ จํากัด การแข่งขัน ค่าตอบแทนดังกล่าวจะชดเชยความสูญเสียของรายได้ใด ๆ และจะต้องจ่ายในขอบเขตที่ผู้บริหารเก่าไม่มีสิทธิที่จะจ่ายค่าชดเชย ค่าตอบแทนจะยึดตามเงินเดือนเงินสดคงที่ ณ เวลาที่เลิกจ้าง และจะต้องชําระในระหว่างที่การมีข้อจํากัดที่ไม่แข่งขันซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนหลังจากเลิกจ้าง

หลักเกณฑ์การมอบค่าตอบแทนเงินสดผันแปร เป็นต้น

ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรจะเชื่อมโยงกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าและวัดผลซึ่งอาจเป็นทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน พวกเขายังสามารถเป็นรายบุคคลวัตถุประสงค์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัท รวมถึงความยั่งยืนเช่น การเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจหรือส่งเสริมการพัฒนาในระยะยาวของผู้บริหาร

เกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักจะเชื่อมโยงกับการพัฒนากําไรจากการดําเนินงานผลตอบแทนจากเงินทุนที่จ้างและกําไรต่อหุ้น เกณฑ์นี้ยังเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า (ESG – สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล) มีส่วนช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ระยะยาว และความยั่งยืนของบริษัท

ในขอบเขตที่เกณฑ์การมอบค่าตอบแทนเงินสดผันแปรได้รับความพึงพอใจจะต้องได้รับการประเมิน / กําหนดเมื่อรอบระยะเวลาการวัดสิ้นสุดลง คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนเงินสดผันแปรให้กับซีอีโอและผู้บริหารคนอื่น ๆ สําหรับวัตถุประสงค์ทางการเงินการประเมินผลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดย บริษัท

เงินเดือนและเงื่อนไขการจ้างงานสําหรับพนักงาน

ในการจัดทําข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทสําหรับแนวทางค่าตอบแทนเหล่านี้เงินเดือนและเงื่อนไขการจ้างงานสําหรับพนักงานของ บริษัท ได้รับการพิจารณาโดยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้รวมของพนักงานองค์ประกอบของค่าตอบแทนและการเพิ่มขึ้นและอัตราการเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปในพื้นฐานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและพื้นฐานของการตัดสินใจของคณะกรรมการเมื่อประเมินว่าแนวทางและข้อ จํากัด ที่กําหนดไว้ในที่นี้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ การเพิ่มช่องว่างระหว่างค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทนพนักงานคนอื่น ๆ จะถูกเปิดเผยในรายงานค่าตอบแทน

กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณา ทบทวน และดําเนินการตามแนวทาง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเตรียมการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทําข้อเสนอสําหรับแนวทางใหม่อย่างน้อยทุกปีที่สี่และส่งไปยังที่ประชุมใหญ่ แนวทางนี้ให้ใช้บังคับจนกว่าจะมีการนําแนวทางใหม่มาใช้โดยที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับค่าตอบแทนผันแปรสําหรับผู้บริหารการใช้แนวทางสําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนและระดับค่าตอบแทนในปัจจุบันใน บริษัท กรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระในความสัมพันธ์กับบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ซีอีโอและสมาชิกคนอื่น ๆ ของผู้บริหารไม่ได้มีส่วนร่วมในการประมวลผลของคณะกรรมการและมติเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนเท่าที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานค่าตอบแทนประจําปีที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเสื่อมสภาพจากแนวทาง

คณะกรรมการบริษัทอาจแก้ไขการเพิกถอนจากแนวทางเป็นการชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากในกรณีใดกรณีหนึ่งมีเหตุพิเศษต่อการเสื่อมสภาพและความเสื่อมเสียเป็นสิ่งจําเป็นในการให้บริการผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัท รวมถึงความยั่งยืน หรือเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีศักยภาพทางการเงิน ตามที่กําหนดไว้ข้างต้นงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนรวมถึงการเตรียมมติของคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงมติใด ๆ ที่จะเพิกเฉยจากแนวทาง

คําอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเห็นของผู้ถือหุ้น

ไม่มีการแก้ไขเนื้อหาตามแนวทาง ในส่วนของแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่นํามาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรประจําปีสามารถมีจํานวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 120 แทนที่จะเป็นร้อยละ 110 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ประจําปี

ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเกิดขึ้น

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในการดําเนินโครงการจูงใจระยะยาว รวมถึงมติที่ประชุม (ก) เรื่อง (ก) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิก ชุดที่ 2022/2560 และ (ข) การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิก ชุดที่ 2022/2560 (โครงการจูงใจ 2565/2560) เพื่อทดแทนโครงการจูงใจ 2564/2569 ที่มติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 (ข้อ 16)

การประชุมใหญ่สามัญประจําปีใน บริษัท ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 มีมติในโครงการจูงใจระยะยาวสําหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานหลักบางคนภายในกลุ่ม AAK รวมถึงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกโดยตรงและการอนุมัติการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิก เนื่องจากยังไม่มีการขอจดทะเบียนซื้อหรือโอนสิทธิการสมัครสมาชิกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อแก้ไขเพื่อทดแทนโครงการจูงใจที่มติเมื่อการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ด้วยโครงการจูงใจระยะยาวใหม่สําหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานคนสําคัญบางรายภายในกลุ่ม AAK (“โครงการจูงใจ 2565/2560” ) รวมถึงมติใน (A) ปัญหาโดยตรงของใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกชุด 2022/2027 และ (B) การอนุมัติการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกในโปรแกรมจูงใจ 2022/2027 ในข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ก. การออกใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิก ชุดที่ 2022/2560

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีมีมติดังนี้

บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกสูงสุดห้าล้าน (5,000,000) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AAK AB โดยที่ทุนอาจเพิ่มขึ้นรวมสูงสุด SEK 8,333,333.33 โดยตั้งข้อสังเกตว่าจํานวนเงินที่เกินมูลค่าโควต้าจะถูกโอนไปยังบัญชีเบี้ยประกันภัยหุ้นที่ไม่มีข้อจํากัด
ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเบี่ยงเบนจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นและสิทธิในการขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกจะมอบให้แก่ AAK Invest AB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AAK AB ทั้งหมด
ว่าหมายการสมัครสมาชิกจะออกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การสมัครสมาชิกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกจะต้องทําในวันที่ 31 สิงหาคม 2022 อย่างช้าที่สุดโดยมีสิทธิที่คณะกรรมการบริษัทจะยืดเวลาออกไป
ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกแต่ละครั้งจะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการสมัครสมาชิกหุ้นใหม่หนึ่ง (1) หุ้นใน AAK AB มูลค่าโควต้า SEK 1.67;
การสมัครสมาชิกหุ้นใน AAK AB โดยใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิการบอกรับเป็นสมาชิกอาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่และรวมถึงวันที่ 1 กันยายน 2025 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2027;
ราคาการสมัครสมาชิกต่อหุ้นจะสอดคล้องกับร้อยละ 120 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามรายการราคาอย่างเป็นทางการของ Nasdaq Stockholm สําหรับหุ้นใน บริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่และรวมถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 จนถึงและรวมถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2022 แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าโควต้าของหุ้น และ
หุ้นที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามใบสําคัญแสดงสิทธิการบอกรับเป็นสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นครั้งแรกในวันที่บันทึกครั้งแรกสําหรับเงินปันผลที่เกิดขึ้นหลังจากการสมัครสมาชิกหุ้นผ่านการใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิการบอกรับเป็นสมาชิก
เหตุผลในการเบี่ยงเบนจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นคือ AAK AB มีความประสงค์ที่จะแนะนําโปรแกรมจูงใจสําหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานคนสําคัญภายในกลุ่มบริษัทโดยพวกเขาจะได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าของหุ้นของ บริษัท สิ่งนี้คาดว่าจะเพิ่มความสนใจในการพัฒนาของ บริษัท และเพื่อกระตุ้นความภักดีของ บริษัท อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โปรแกรมจูงใจยังคาดว่าจะมีส่วนร่วมในความเป็นไปได้ในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถมีแรงจูงใจและมุ่งมั่น

ข. การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิการสมัครสมาชิกโครงการจูงใจ 2565/2560

โปรแกรมจูงใจ 2022/2027 จะดําเนินการเป็นหลักตามที่ระบุไว้ด้านล่าง