สมัครบอลออนไลน์ ระบบนิเวศของตลาด

สมัครบอลออนไลน์ 3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
การจัดแสดง 11: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
การจัดแสดง 12: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาดปี 2564
3.4 แนวโน้มตลาด: การคาดการณ์สําหรับปี 2021-2026
การจัดแสดง 13: แผนภูมิทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 14: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 15: แผนภูมิตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 16: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปกองกําลังห้า
นิทรรศการที่ 17: การวิเคราะห์กองกําลังห้าประการ – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 ถึง 2026
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
การจัดแสดง 18: แผนภูมิเกี่ยวกับอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการที่ 19: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
นิทรรศการที่ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
นิทรรศการที่ 21: ภัยคุกคามจากสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.7 สภาพตลาด
การจัดแสดง 23: แผนภูมิสภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026
5 การแบ่งส่วนตลาดด้วยเทคโนโลยี

5.1 กลุ่มตลาด
การจัดแสดง 24: แผนภูมิเทคโนโลยี – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)
Exhibit 25: Data Table on Technology – Market share 2021-2026 (%)
5.2 Comparison by Technology
Exhibit 26: Chart on Comparison by Technology
Exhibit 27: Data Table on Comparison by Technology
5.3 GPS – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 28: Chart on GPS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 29: Data Table on GPS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 30: Chart on GPS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 31: Data Table on GPS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.4 GIS – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 32: Chart on GIS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 33: Data Table on GIS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 34: Chart on GIS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 35: Data Table on GIS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.5 Remote sensing – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 36: Chart on Remote sensing – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 37: Data Table on Remote sensing – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 38: Chart on Remote sensing – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 39: Data Table on Remote sensing – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.6 Others – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 40: Chart on Others – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 41: Data Table on Others – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 42: Chart on Others – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 43: Data Table on Others – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.7 Market opportunity by Technology
Exhibit 44: Market opportunity by Technology ($ billion)
6 Customer Landscape

6.1 Customer landscape overview
Exhibit 45: Analysis of price sensitivity, lifecycle, customer purchase basket, adoption rates, and purchase criteria
7 Geographic Landscape

7.1 Geographic segmentation
Exhibit 46: Chart on Market share by geography 2021-2026 (%)
Exhibit 47: Data Table on Market share by geography 2021-2026 (%)
7.2 Geographic comparison
Exhibit 48: Chart on Geographic comparison
Exhibit 49: Data Table on Geographic comparison
7.3 North America – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 50: Chart on North America – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 51: Data Table on North America – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 52: Chart on North America – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 53: Data Table on North America – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.4 Europe – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 54: Chart on Europe – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 55: Data Table on Europe – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
การจัดแสดง 56: แผนภูมิยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 57: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.5 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 58: แผนภูมิเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 59: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 60: แผนภูมิเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 61: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.6 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 62: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 63: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 64: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการที่ 65: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.7 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 66: แผนภูมิอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 67: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 68: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 69: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 70: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
จัดแสดง 71: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 72: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 73: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.9 ประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 74: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
นิทรรศการ 75: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 76: แผนภูมิเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.10 แคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 78: แผนภูมิในแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 79: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 80: แผนภูมิในแคนาดา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 81: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.11 UK – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 82: แผนภูมิสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ พันล้าน)
การจัดแสดง 83: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 84: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 85: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.12 ประเทศเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 86: แผนภูมิเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
จัดแสดง 87: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 88: แผนภูมิในเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 89: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 90: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ (พันล้านดอลลาร์)
8 ไดรเวอร์ ความท้าทาย และเทรนด์

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายของตลาด
8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
การจัดแสดง 91: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026
8.4 แนวโน้มของตลาด
9 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การจัดแสดง 92: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 93: ภาพรวมปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
ข้อจัดแสดง 94: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ผู้ขายที่ได้รับความคุ้มครอง
การจัดแสดง 95: ผู้ขายได้รับความคุ้มครอง
10.2 การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
การจัดแสดง 96: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งและการจําแนกประเภทของผู้ขาย
10.3 อัลเทอร์นิกซ์ อิงค์
การจัดแสดง 97: Alteryx Inc. – ภาพรวม
นิทรรศการ 98: Alteryx Inc. – สินค้า / บริการ
จัดแสดง 99 : Alteryx อิงค์ — ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 100: Alteryx อิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.4 ออโต้เดสก์ อิงค์
จัดแสดง 101: ออโต้เดสก์อิงค์ – ภาพรวม
การจัดแสดง 102: Autodesk Inc. – กลุ่มธุรกิจ
จัดแสดง 103 : Autodesk อิงค์ — ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 104: ออโต้เดสก์อิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 105 : Autodesk อิงค์ — โฟกัสเซ็กเมนต์
10.5 คาร์โตดีบี อิงค์
จัดแสดง 106: CartoDB อิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 107: CartoDB Inc. – สินค้า / บริการ
นิทรรศการ 108: CartoDB Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.6 เอสรี
การจัดแสดง 109: Esri – ภาพรวม
นิทรรศการ 110: Esri – สินค้า / บริการ
นิทรรศการ 111: Esri – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.7 ฟูโกร เนวาด้า
การจัดแสดง 112: Fugro NV – ภาพรวม
การจัดแสดง 113: Fugro NV – กลุ่มธุรกิจ
การจัดแสดง 114: Fugro NV – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 115: Fugro NV – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.8 AB หกเหลี่ยม
การจัดแสดง 116: หกเหลี่ยม AB – ภาพรวม
การจัดแสดง 117: หกเหลี่ยม AB – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 118: หกเหลี่ยม AB – ข่าวสําคัญ
การจัดแสดง 119: หกเหลี่ยม AB – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 120: AB หกเหลี่ยม – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.9 L3แฮร์ริสเทคโนโลยีอิงค์
จัดแสดง 121: L3แฮร์ริสเทคโนโลยีอิงค์ – ภาพรวม
การจัดแสดง 122: L3Harris เทคโนโลยีอิงค์ – กลุ่มธุรกิจ
จัดแสดง 123: L3แฮร์ริสเทคโนโลยีอิงค์ – ข่าวสําคัญ
จัดแสดง 124: L3แฮร์ริสเทคโนโลยีอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 125: L3แฮร์ริสเทคโนโลยีอิงค์ — มุ่งเน้นส่วน
10.10 ปอร์เช่ ออโต้โมบิล โฮลดิ้ง SE
การจัดแสดง 126: ปอร์เช่ออโต้โมบิลโฮลดิ้ง SE – ภาพรวม
นิทรรศการ 127: ปอร์เช่ออโต้โมบิลโฮลดิ้ง SE – กลุ่มธุรกิจ
การจัดแสดง 128: ปอร์เช่ออโต้โมบิลโฮลดิ้ง SE – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 129: ปอร์เช่ออโต้โมบิลโฮลดิ้ง SE – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.11 ทอมทอม อินเตอร์เนชั่นแนล บีวี
นิทรรศการ 130: TomTom อินเตอร์เนชั่นแนล BV – ภาพรวม
การจัดแสดง 131: TomTom อินเตอร์เนชั่นแนล BV – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 132 : TomTom นานาชาติ BV — ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 133 : TomTom BV นานาชาติ — โฟกัสเซ็กเมนต์
10.12 ทริมเบิล อิงค์
จัดแสดง 134: Trimble Inc. – ภาพรวม
การจัดแสดง 135: Trimble Inc. – กลุ่มธุรกิจ
จัดแสดง 136: Trimble Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 137 : Trimble Inc. — โฟกัสเซ็กเมนต์
11 ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน
11.2 รายการตรวจสอบการรวมและการยกเว้น
นิทรรศการ 138: รายการตรวจสอบการรวม
การจัดแสดง 139: รายการตรวจสอบข้อยกเว้น
11.3 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
จัดแสดง 140: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US $
11.4 ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดแสดง 141: ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดแสดง 142: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
การจัดแสดง 143: แหล่งข้อมูล
11.5 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 144: รายชื่อตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพั3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
การจัดแสดง 11: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
การจัดแสดง 12: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาดปี 2564
3.4 แนวโน้มตลาด: การคาดการณ์สําหรับปี 2021-2026
การจัดแสดง 13: แผนภูมิทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 14: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 15: แผนภูมิตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 16: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปกองกําลังห้า
นิทรรศการที่ 17: การวิเคราะห์กองกําลังห้าประการ – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 ถึง 2026
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
การจัดแสดง 18: แผนภูมิเกี่ยวกับอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการที่ 19: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
นิทรรศการที่ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
นิทรรศการที่ 21: ภัยคุกคามจากสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.7 สภาพตลาด
การจัดแสดง 23: แผนภูมิสภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026
5 การแบ่งส่วนตลาดด้วยเทคโนโลยี

5.1 กลุ่มตลาด
การจัดแสดง 24: แผนภูมิเทคโนโลยี – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)
Exhibit 25: Data Table on Technology – Market share 2021-2026 (%)
5.2 Comparison by Technology
Exhibit 26: Chart on Comparison by Technology
Exhibit 27: Data Table on Comparison by Technology
5.3 GPS – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 28: Chart on GPS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 29: Data Table on GPS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 30: Chart on GPS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 31: Data Table on GPS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.4 GIS – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 32: Chart on GIS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 33: Data Table on GIS – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 34: Chart on GIS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 35: Data Table on GIS – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.5 Remote sensing – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 36: Chart on Remote sensing – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 37: Data Table on Remote sensing – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 38: Chart on Remote sensing – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 39: Data Table on Remote sensing – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.6 Others – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 40: Chart on Others – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 41: Data Table on Others – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 42: Chart on Others – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 43: Data Table on Others – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
5.7 Market opportunity by Technology
Exhibit 44: Market opportunity by Technology ($ billion)
6 Customer Landscape

6.1 Customer landscape overview
Exhibit 45: Analysis of price sensitivity, lifecycle, customer purchase basket, adoption rates, and purchase criteria
7 Geographic Landscape

7.1 Geographic segmentation
Exhibit 46: Chart on Market share by geography 2021-2026 (%)
Exhibit 47: Data Table on Market share by geography 2021-2026 (%)
7.2 Geographic comparison
Exhibit 48: Chart on Geographic comparison
Exhibit 49: Data Table on Geographic comparison
7.3 North America – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 50: Chart on North America – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 51: Data Table on North America – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 52: Chart on North America – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
Exhibit 53: Data Table on North America – Year-over-year growth 2021-2026 (%)
7.4 Europe – Market size and forecast 2021-2026
Exhibit 54: Chart on Europe – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
Exhibit 55: Data Table on Europe – Market size and forecast 2021-2026 ($ billion)
การจัดแสดง 56: แผนภูมิยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 57: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.5 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 58: แผนภูมิเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 59: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 60: แผนภูมิเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 61: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.6 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 62: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 63: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 64: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการที่ 65: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.7 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 66: แผนภูมิอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 67: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 68: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 69: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 70: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
จัดแสดง 71: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 72: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 73: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.9 ประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 74: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
นิทรรศการ 75: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 76: แผนภูมิเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.10 แคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 78: แผนภูมิในแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 79: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 80: แผนภูมิในแคนาดา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 81: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.11 UK – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 82: แผนภูมิสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ พันล้าน)
การจัดแสดง 83: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 84: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 85: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.12 ประเทศเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 86: แผนภูมิเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
จัดแสดง 87: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 (พันล้านดอลลาร์)
การจัดแสดง 88: แผนภูมิในเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 89: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 90: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ (พันล้านดอลลาร์)
8 ไดรเวอร์ ความท้าทาย และเทรนด์

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายของตลาด
8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
การจัดแสดง 91: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026
8.4 แนวโน้มของตลาด
9 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การจัดแสดง 92: สมัครแทงบอลสเต็ป ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 93: ภาพรวมปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
ข้อจัดแสดง 94: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

Line SBOBET Thai ไลน์สโบเบ็ต Line SBOBET ไลน์ SBOBET

Line SBOBET Thai ไลน์สโบเบ็ต Line SBOBET ไลน์ SBOBET ไอดีไลน์ SBOBET ID Line SBOBET พันธมิตรด้านการเจริญเติบโตของ RX3 เพิ่ม Hartbeat Ventures ของเควิน ฮาร์ต, วาเนสซ่า ฮัดเจนส์ และไรซา เจโรนา เป็นที่ปรึกษา
พันธมิตรการเจริญเติบโตของ RX3
ข่าวจัดทําโดย

พันธมิตรการเจริญเติบโตของ RX3
9 ส.ค. 2022 08:55 ET

แชร์บทความนี้

บริษัทชั้นนําด้านการเติบโตของผู้บริโภคขยายกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่าง

ORANGE COUNTY รัฐแคลิฟอร์เนีย 9 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ — RX3 Growth Partners ซึ่งเป็นบริษัทหุ้นเพื่อการเติบโตของผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักกีฬามืออาชีพ คนดัง และนักลงทุนอินฟลูเอนเซอร์ กําลังเพิ่มกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าด้วยการเพิ่มที่ปรึกษาคนใหม่ Kevin Hart ผ่านบริษัท Hartbeat Ventures ของเขา Vanessa Hudgens นักแสดงและผู้ร่วมก่อตั้ง Caliwater and KNOW Beauty และ Raissa Gerona ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Revolve แต่ละแห่งนํามุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่บริษัท และโดยรวมก็มอบคุณค่าที่เหนือชั้นให้กับพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ของ RX3

RX3 ร่วมก่อตั้งโดย Aaron Rodgers กองหลัง Green Bay Packers, Nate Raabe และ Byron Roth และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในสองกองทุน บริษัท มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการแปลการจัดหากรรมสิทธิ์และความสามารถในการเพิ่มมูลค่าเป็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่งดังที่แสดงให้เห็นโดยห้าทางออกในเวลาเพียงสามปีจากกองทุนแรกเริ่ม RX3 ยังคงมุ่งเน้นความพยายามในการสนับสนุนแบรนด์ผู้บริโภคชั้นนํา ได้แก่ Therabody, Orgain, Hydrow, Full Swing, Super Coffee และ MANSCAPED เป็นต้น

Hartbeat Ventures ของ Kevin Hart, Vanessa Hudgens และ Raissa Gerona เข้าร่วมกับบริษัทหุ้นเติบโต RX3 Growth Partners ในฐานะที่ปรึกษา

“การมุ่งเน้นที่แบรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของ RX3 สอดคล้องกับความสนใจของฉันเองอย่างสมบูรณ์แบบ” Vanessa Hudgens “ในการเป็นพันธมิตรกับ RX3 ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นําความหลงใหลในการสร้างแบรนด์มาสู่พอร์ตโฟลิโอของบริษัท”

“มันไม่มีความลับใดที่การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์กําลังพัฒนาและเมื่ออยู่ในระดับแนวหน้าของพื้นที่ฉันได้เห็นพลังของความสัมพันธ์ของแบรนด์ที่แท้จริงโดยตรง” Raissa Gerona “RX3 เป็นผู้นําอุตสาหกรรมด้วยการจัดหามากกว่าแค่เงินทุนให้กับแบรนด์ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญของผมกับทีม RX3 ในขณะที่เราขยายการเข้าถึงของบริษัทพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด”

นอกจากนี้ RX3 มีความยินดีที่จะประกาศการว่าจ้างบริษัทอาวุโสสองแห่ง คือ Andrew Costa ซึ่งเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ ROTH Capital ในฐานะหุ้นส่วน และ Kira Jackson ซึ่งเคยเป็นรองประธานฝ่ายกลยุทธ์แบรนด์ที่ Power Digital เอเจนซี่การตลาดระดับโลกในฐานะหัวหน้าฝ่ายพันธมิตร แต่ละคนมีประสบการณ์เกือบทศวรรษในการทํางานกับและขยายแบรนด์ผู้บริโภคชั้นนํา

“RX3 ถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายแบรนด์ผ่านความสัมพันธ์แบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แท้จริง ผลประกอบการและการออกจากกองทุน I หลายครั้งเป็นการยืนยันว่าโมเดลของเราสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้” Nate Raabe ” ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน บริษัท ที่ดีที่สุดจะเลือกได้ว่าจะเอาเงินทุนจากใคร เราเชื่อว่าเรามีข้อได้เปรียบที่สําคัญเนื่องจากแพลตฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและความแตกต่างนี้ยังคงแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเพิ่มนักลงทุนนักกีฬาและผู้มีอิทธิพลใหม่ ๆ ให้กับชุมชนของเรา”

เกี่ยวกับพันธมิตรการเติบโตของ RX3:
RX3 Growth Partners เป็นบริษัทหุ้นเพื่อการเติบโตของผู้บริโภคที่ร่วมก่อตั้งในปี 2018 โดย Aaron Rodgers และนับคนดังและนักกีฬามืออาชีพจํานวนหนึ่งในฐานะนักลงทุนในสองกองทุน บริษัทพยายามที่จะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับแบรนด์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับเครือข่ายนี้เพื่อช่วยผลักดันการรับรู้ของผู้บริโภคและการเติบโตในระยะยาว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RX3 Growth Partners สามารถดูได้ที่ www.rx3growthpartners.comการวิจัยใหม่พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน BD และ IR ที่กองทุนส่วนบุคคลใช้เวลาหนึ่งในสี่ของสัปดาห์การทํางานของพวกเขาในการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้กับ LP
โซลูชั่นแบ็คสต็อป
ข่าวจัดทําโดย

โซลูชั่นแบ็คสต็อป
9 ส.ค. 2565 08:57 ET

แชร์บทความนี้

การสํารวจ Backstop Solutions เน้นว่าวันที่คาดเดาไม่ได้และงานที่ไม่ใช่งานหลักส่งผลกระทบต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน BD และ IR ที่รัดเข็มขัดไว้แล้วสําหรับเวลา

ชิคาโก 9 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ — สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ (BD) และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือก หนึ่งในสี่ของสัปดาห์การทํางานของพวกเขาถูกใช้ไปกับการโต้ตอบที่ไม่ได้วางแผนไว้กับพันธมิตรจํากัด (LPs) ตามการศึกษาใหม่จาก Backstop Solutions ซึ่งเป็นชุดผลิตภาพบนคลาวด์ชั้นนําของอุตสาหกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบันและทางเลือก

Backstop Solutions’ 2022 การสํารวจผลิตภาพผู้จัดการการลงทุนทางเลือกของนักลงทุนสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจพบว่า:

การโต้ตอบ LP ที่ไม่ได้วางแผนไว้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของมืออาชีพ BD/IR ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยใช้เวลา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการโต้ตอบกับ LP โดยมากกว่าหนึ่งในสามของเวลานั้นไม่ได้วางแผนไว้ (13 ชั่วโมง) กล่าวอีกนัยหนึ่งหนึ่งในสี่ของสัปดาห์การทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับการประชุมกับนักลงทุนอย่างกะทันหันและไม่คาดฝัน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน BD และ IR ถูกรัดไว้สําหรับเวลา เมื่อถามว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาทํางานโดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้คือ 52 แต่เมื่อถูกขอให้เพิ่มงานแต่ละงานที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ยอดรวมก็ออกมาเป็น 58 ดังนั้นพวกเขาอาจทํางานมากกว่าที่พวกเขาคิด
ผู้เชี่ยวชาญ BD / IR กําลังทําหน้าที่สองอย่าง 62% ของผู้เชี่ยวชาญ BD/IR ที่สํารวจมีส่วนร่วมทั้งในการระดมทุนและการรักษาไว้ ในขณะที่จําเป็นสําหรับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์, มันเพิ่มการพึ่งพาซอฟต์แวร์ในการรักษาประสิทธิภาพ.
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของประสิทธิภาพและการรักษาไว้ เนื่องจากเป็นการทํางานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติและช่วยให้มืออาชีพสามารถใช้เวลากับกิจกรรมที่มีค่าที่สุดได้ ผู้เชี่ยวชาญ BD/IR ที่ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกมีความชัดเจนว่าพวกเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมมากขึ้นและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเพียง 55% ของผู้เชี่ยวชาญ BD / IR เท่านั้นที่พึงพอใจหรือพึงพอใจมากกับโซลูชันเทคโนโลยีของพวกเขาในขณะที่เกือบ 80% คิดว่า “ต้องมีวิธีที่ดีกว่าในการทําเช่นนี้” ในแต่ละวัน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน BD/IR 58% เชื่อว่าการระดมทุนมีความท้าทายมากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การใช้เวลากับความรับผิดชอบเชิงกลยุทธ์มีความสําคัญมากกว่าที่เคยสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน BD / IR เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน
“ด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ปรากฏขึ้นผู้ที่กําลังระดมทุนและรักษาเงินทุนจะต้องตระหนักมากขึ้นกว่าเดิมว่าพวกเขากําลังให้บริการลูกค้าของพวกเขาอย่างไร” Maryling Yu “เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ BD และ IR จํานวนมากสวมหมวกสองใบและใช้เวลามากในการโต้ตอบกับ LP ที่ไม่ได้วางแผนไว้ โดยมุ่งเน้นที่การแยกความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบที่ไม่ได้วางแผนไว้เหล่านี้โดยการตอบคําถามของพวกเขาอย่างลึกซึ้งและในขณะนั้นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของพวกเขากับผู้จัดสรร”

การศึกษานี้ได้รับมอบหมายจาก Backstop โดยสํารวจผู้เชี่ยวชาญ BD/IR 103 คนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ทางเลือกที่ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมถึง 29 มิถุนายน 2022 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มหลัก ๆ เช่น หุ้นเอกชน กองทุนป้องกันความเสี่ยง การร่วมทุน อสังหาริมทรัพย์ หลายกลยุทธ์ หนี้ภาคเอกชน และผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน/สินทรัพย์จริง

อ่านผลการสํารวจประสิทธิภาพการผลิตของผู้จัดการการลงทุนทางเลือกปี 2022 ฉบับเต็มได้ที่นี่

เกี่ยวกับกลุ่มโซลูชั่น Backstop, LLC
ภารกิจของ Backstop คือการช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการลงทุนสถาบันใช้เวลาอย่างเต็มศักยภาพ เราพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดความซับซ้อนและปรับปรุงงานและกระบวนการที่ใช้เวลานานทําให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงแบ่งปันและจัดการความรู้ที่สําคัญต่อความสําเร็จทางธุรกิจในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Backstop มอบชุดผลิตภาพบนคลาวด์ชั้นนําของอุตสาหกรรมให้กับที่ปรึกษาการลงทุนเงินบํานาญกองทุนกองทุนสํานักงานครอบครัวการบริจาคมูลนิธิหุ้นเอกชนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท การลงทุนด้านอสังร้อยแก้วเปิดตัวเจลจัดแต่งทรงผมอเนกประสงค์ที่สะอาดและปรับแต่งเองก่อนออกสู่ตลาดและสนับสนุนให้ชุมชนของพวกเขาขดตัวอยู่นอกเส้น
ข่าวจัดทําโดย

ร้อยแก้ว
9 ส.ค. 2565 08:57 ET

แชร์บทความนี้

โปรโมตด้วยแคมเปญระดับชาติที่นําแสดงโดยลอเรน ริดลอฟฟ์ และร่วมพัฒนากับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการดูแลเส้นผมครั้งแรกของร้อยแก้ว เจลทําผมแบบกําหนดเองขอเชิญคุณมาที่ Curl Outside the Lines

นิวยอร์ก 9 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ — วันนี้ Prose แบรนด์เทคโนโลยีความงาม DTC ในบรู๊คลินเปิดตัว Custom Styling Gel ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมส่วนบุคคลนี้ที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ตามสั่งที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล นี่เป็นเจลจัดแต่งทรงผมอเนกประสงค์ที่สะอาดตาแต่มีประสิทธิภาพสูงตัวแรกในตลาดที่ให้ความอเนกประสงค์ของสไตล์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและปรับให้เข้ากับชีวิตของคุณโดยเฉพาะกับที่ที่คุณอาศัยอยู่และเนื้อผมส่วนตัวของคุณ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวและตอกย้ําความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการรวมกลุ่มและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ Prose กําลังแนะนําแคมเปญใหม่ ‘Curl Outside the Lines’ ซึ่งนําแสดงโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของพวกเขา Lauren Ridloff – Curl Advocate และนักแสดงหูหนวกคนแรกที่รับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวล

ร้อยแก้วเปิดตัวเจลจัดแต่งทรงผมอเนกประสงค์ที่สะอาดและปรับแต่งเองก่อนออกสู่ตลาดและสนับสนุนให้ชุมชนของพวกเขาขดตัวอยู่นอกเส้น
ร้อยแก้วเปิดตัวเจลจัดแต่งทรงผมอเนกประสงค์ที่สะอาดและปรับแต่งเองก่อนออกสู่ตลาดและสนับสนุนให้ชุมชนของพวกเขาขดตัวอยู่นอกเส้น
แคมเปญ “Curl Outside The Lines” ของร้อยแก้วที่มีลอเรน ริดลอฟฟ์
แคมเปญ “Curl Outside The Lines” ของร้อยแก้วที่มีลอเรน ริดลอฟฟ์
สัมผัสประสบการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์หลายช่องแบบโต้ตอบเต็มรูปแบบที่นี่:
https://www.multivu.com/players/English/9076051-prose-debuts-custom-styling-gel-with-lauren-ridloff/

สูตรเฉพาะสําหรับลอนผมและขดลวด – Prose Custom Styling Gel ได้รับการพัฒนาร่วมกันในปารีสในช่วงสี่ขั้นตอนโดยร่วมมือกับผู้นําในอุตสาหกรรม รวมถึง Curl Experts Giovanni Ferrer พี่น้อง Quann, Cipriana Quann & ผู้ก่อตั้ง Naturally Curly, มิเชล เบรเยอร์; และช่างทําผมและผู้เชี่ยวชาญด้านการขดผม, โอนะ ดิแอซ-ซานติน นอกจากนี้สมาชิกเหล่านี้พร้อมกับช่างทําผมคนดังและผู้ก่อตั้งนักวิชาการด้านผม Camille Friend ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการดูแลเส้นผมคนแรกของร้อยแก้ว

เจลจัดแต่งทรงผมขับเคลื่อนด้วยส่วนผสมมากกว่า 97% จากแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ รวมถึงส่วนผสมระดับสามดาวว่านหางจระเข้ กระเจี๊ยบเขียว และซีมอส แต่ละแง่มุมของสูตรถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการถือครองในระดับที่ต้องการ, อายุยืนยาวของสไตล์, และความเก่งกาจของรูปลักษณ์ในขณะที่ผสมผสานผมด้วยความชุ่มชื้น, กําหนดลอนผมและป้องกันชี้ฟู. ปราศจากแอลกอฮอล์และพาราเบน Custom Styling Gel ใหม่ให้ผลลัพธ์โดยไม่กระทบต่อสูตรที่สะอาด

‘Curl Outside the Lines’ เปิดตัวในสัปดาห์นี้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสื่อดิจิทัลของ Prose และเร็ว ๆ นี้ในโฆษณานอกบ้านพร้อมวิดีโอและภาพแคมเปญที่เลือก ความคิดสร้างสรรค์ที่มี Lauren Ridloff แสดงให้เห็นถึงทรงผมหยิกและขดที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายซึ่งวางซ้อนกันกับพื้นหลังสีที่เป็นตัวหนาซึ่งแสดงถึงความสนุกสนานและแสดงออกถึงธรรมชาติของแบรนด์ในการดัดผมนอกเส้นและโลกแห่งความเป็นไปได้ในการดูแลเส้นผมที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในการเคลื่อนไหวที่เฉลิมฉลองค่านิยมหลักของ Prose แบรนด์หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนของตนผลักดันขอบเขตของการแสดงออกเฉลิมฉลองบุคคลและไม่ถูกรั้งไว้ตามมาตรฐานความงามแบบเดิม

“ที่ Prose เราเชื่อว่าลอนผมไม่มีขีดจํากัด และเราภูมิใจที่จะแนะนําเจลจัดแต่งทรงผมแบบกําหนดเองใหม่ที่น่าทึ่งนี้ ซึ่งรองรับเฉพาะประเภทผมหยิกและม้วนผมโดยเฉพาะ” Megan Streeter “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เน้นย้ําถึง Lauren Ridloff ในแคมเปญนี้ – เธอได้รวบรวมมนต์ ‘Curl Outside the Lines’ ของเราไว้ในชีวิตประจําวันของเธออย่างแท้จริง และเป็นผู้สนับสนุนที่สร้างแรงบันดาลใจในการแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล และอิสระในสไตล์และการทดลอง เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนของเราใช้ผมของพวกเขาเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกส่วนบุคคลต่อไป”

“เมื่อผมของฉันเป็นธรรมชาติและฉันมีอิสระในการเล่นกับมัน, ฉันรู้สึกสะดวกสบายที่สุด,”นักแสดงและนักเคลื่อนไหวลอเรนริดลอฟฟ์กล่าวว่า. “ไปเถอะ ไปเนียนๆ ไปถักเปียไปบ้าๆบอๆ ผมให้เกียรติผมของฉันและนั่นคือวิธีที่ผมจัดแต่งทรงผมมัน. ฉันรักผมของฉัน. ผมของฉันไม่เข้าใจกฎ, ไม่เข้าใจความแข็งแกร่ง. มันไม่ได้เป็นป่าหรือบ้าหรือยาก — ผมของฉันเป็นธรรมชาติ. และการเป็นธรรมชาติคือการปฏิวัติ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Prose ซึ่งเป็น บริษัท ที่เฉลิมฉลองบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ทุกประเภทผมและเสรีภาพในการแสดงออก”

ร้อยแก้วเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง B Corporation และยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมความงามโดยการเปิดตัวครั้งล่าสุดนี้ย้ําถึงความสําคัญของความเป็นปัจเจกบุคคล Prose Custom Styling Gel ($ 30) มีให้เลือกสามระดับ (Soft, Medium, Strong) มีตัวเลือกน้ําหอมมากมายที่สั่งทําเพื่อคุณและตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในวันที่ Prose.com รับคําปรึกษาร้อยแก้วเพื่อสร้างสูตรตามความต้องการของคุณที่นี่และติดตามสําหรับ Custom Styling Gel และ@proseข่าวแบรนด์อื่น ๆ

เกี่ยวกับร้อยแก้ว:
ร้อยแก้วเป็นแบรนด์เทคโนโลยีความงามของ DTC ที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ทําผมแบบกําหนดเองตามสั่งเพื่อทําลายอุตสาหกรรม CPG ร้อยแก้วทําลายความคิดที่ว่าการผลิตค้าปลีกจํานวนมากเป็นทางออกเดียว ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้วยแนวคิดสไตล์อะโพธิคารีผลิตภัณฑ์ Prose ได้รับการสั่งทําตามสั่งและให้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสุด แบรนด์นี้มุ่งมั่นที่จะดําเนินงานอย่างยั่งยืนและมีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็น บริษัท สาธารณประโยชน์และ บริษัท B ที่ได้รับการรับรองหาริมBluestem Biosciences ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนปิดการระดมทุนก่อนเมล็ดพันธุ์มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการค้นพบผ่านการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนในอุตสาหกรรม
ข่าวจัดทําโดย

บลูสเตมไบโอไซเอนซ์ อิงค์
09 ส.ค. 2022 08:58 ET

แชร์บทความนี้

ชีววิทยาดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluestem ที่สร้างขึ้นสําหรับการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเคมี
Bluestem และ Navigator CO2 Ventures เป็นพันธมิตรในวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์และโครงสร้างพื้นฐานทั่วมิดเวสต์
Bluestem ยังประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้นําอุตสาหกรรมจากโครงสร้างพื้นฐานทางชีววิทยาสังเคราะห์
OMAHA, Neb., Aug. 9, 2022 /PRNewswire/ — วันนี้ Bluestem Biosciences บริษัทเคมีภัณฑ์หมุนเวียนที่เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและพลังงานสูงสุดผ่านชีววิทยาสังเคราะห์ ได้ประกาศรอบการจัดหาเงินทุนก่อนเมล็ดพันธุ์จํานวน 5 ล้านดอลลาร์ Zero Infinity Partners เป็นผู้นําในรอบนี้รวมถึงการมีส่วนร่วมจาก Matt Vining ซีอีโอของ Navigator CO2 Ventures, Invest Nebraska, นักลงทุนเทวดา Robert Sali และ Billy Hagstrom ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Bluestem

Bluestem ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2022 โดยมุ่งเน้นที่การผลิตสารเคมีชีวภาพอย่างยั่งยืนผ่านการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยมีเส้นทางที่ระบุไปสู่ระดับอุตสาหกรรม ภารกิจของ Bluestem ในการกระจายและการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมเคมีเริ่มต้นด้วยชีววิทยาที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สําหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

“แนวทางของ Bluestem ในการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับ Bluestem และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรา” Billy Hagstrom “ด้วยคําขอรับสิทธิบัตรและความสําเร็จล่าสุดของเราทุกปี Bluestem และทีมที่กําลังเติบโตของเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานโดยเริ่มต้นในมิดเวสต์”

เงินทุนก่อนเมล็ดพันธุ์จะถูกใช้เพื่อสร้างทีมชั้นนําและไปป์ไลน์การค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยสถาปัตยกรรมชีววิทยาดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluestem เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในนี้จะช่วยให้ Bluestem สามารถเร่งการค้นพบผ่านการรวมเครื่องมือที่มีอยู่และแบบกําหนดเองโดยมุ่งเน้นที่การผลิตทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน

“ชีววิทยาดิจิทัลเป็นตัวเปลี่ยนเกมและเป็นรากฐานของแนวทางที่แตกต่างของ Bluestem” Tyler Autera ผู้ร่วมก่อตั้ง & ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกล่าว “ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ Bluestem กําลังเพิ่มการค้นพบเพื่อเร่งวิทยาศาสตร์และเส้นทางสู่เชิงพาณิชย์ของเรา”

Bluestem ได้ประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์

Jed Dean, PhD – อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Zymergen
อเล็กซ์ กรีนบอม – พันธมิตรของกลุ่ม EQT (โครงสร้างพื้นฐาน)
คริสตี้ฮอว์กินส์, ปริญญาเอก – ผู้ร่วมก่อตั้ง & CSO, แอนเธีย
John Kwaak – ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ, พันธมิตร Zero Infinity
Ton Van Maris, ปริญญาเอก – ศาสตราจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยี KTH Royal
แมตต์ ไวนิง – ซีอีโอ, นาวิเกเตอร์ CO2 เวนเจอร์ส
John Kwaak ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Zero Infinity Partners กล่าวว่า “Bluestem เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการลดคาร์บอนทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน และพลิกโฉมเศรษฐกิจการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การลงทุนของเราใน Bluestem เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับเราและนักลงทุนของเรา เนื่องจากเราทุกคนต่างก็สอดคล้องกับโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมากขึ้น”

“การจัดเก็บและการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นภารกิจที่สําคัญสําหรับ Navigator และเป็นรากฐานของโครงการ Heartland Greenway ของเรา” Matt Vining “เทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ของ Bluestem แสดงให้เห็นว่าชีววิทยาสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการลดคาร์บอนและช่วยพัฒนาตลาดคาร์บอนในอนาคตได้อย่างไร ในฐานะเพื่อนบริษัทในโอมาฮา เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับทีมของ Billy, Tyler และ Bluestem เพื่อเร่งการลดคาร์บอนผ่านการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนในขณะที่สํารวจวิธีในเชิงพาณิชย์ CO2 การบริโภคโดยใช้แพลตฟอร์มของ Navigator” Matt Vining กล่าว

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพของบลูสเตม
Bluestem Biosciences, Inc. กําลังออกแบบชีววิทยาโดยคํานึงถึงจุดสิ้นสุดเพื่อเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในมิดเวสต์ บริษัทกําลังใช้ประโยชน์จากชีววิทยาดิจิทัลเพื่ออํานวยความสะดวกในการค้นพบการผลิตทางชีวภาพโดยมุ่งเน้นที่การผลิตสารเคมีชีวภาพที่ปราศจากคาร์บอนอย่างยั่งยืน Bluestem ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดย Billy Hagstrom และ Tyler Autera จะสร้างสารเคมีจากสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่น้ํามัน Bluestem มีสํานักงานใหญ่ในโอมาฮารัฐนิวเซาท์เวลส์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.bluestembiosciences.com/

เกี่ยวกับพันธมิตรซีโร่อินฟินิตี้
Zero Infinity Partners (“ZIP”) เป็นบริษัทด้านการลงทุนในนิวยอร์กที่ให้เงินทุนและความเชี่ยวชาญแก่บริษัทในระยะเริ่มต้นที่ต้องการทําลายพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกผ่านนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดคาร์บอน การมุ่งเน้นภาคส่วนของ ZIP ประกอบด้วยพลังงานพลังงานการขนส่งโลจิสติกส์ของเสียน้ําและการเกษตร

เกี่ยวกับนาวิเกเตอร์ CO2 เวนเจอร์ส
Navigator CO2 Ventures เป็นบริษัทที่พัฒนาและบริหารงานโดยทีมผู้บริหาร Navigator Energy Services ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมร่วมกันมากกว่า 200 ปี บริษัทมีความเชี่ยวชาญใน CCUS และทีมผู้บริหารได้สร้างและดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานใหม่กว่า 1,300 ไมล์อย่างปลอดภัยตั้งแต่ปี 2012 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและดําเนินโครงการเพื่อตอบสนองและเกินข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในขณะที่ลดผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าของที่ดินและประชาชนในระหว่างการก่อสร้างและการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นาวิเกเตอร์ CO2 มีสํานักงานใหญ่ในโอมาฮา, NE.

แหล่งที่มา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Bluestem, Inc.ทรัพย์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.Backstopบีอาร์พีรายงานการโจมตีทางไซเบอร์
ข่าวจัดทําโดย

บริษัท บีอาร์พี อิงค์
09 ส.ค. 2022 08:59 ET

แชร์บทความนี้

VALCOURT, QC, Aug. 9, 2022 /PRNewswire/ – ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2022 BRP Inc. (TSX:DOO) (NASDAQ:DOOO) ระบุว่าเป็นเป้าหมายของกิจกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย BRP ใช้มาตรการทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์

บริษัทได้เปิดใช้งานเครือข่ายภายในของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและยังคงให้บริการของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยของระบบและสนับสนุนการตรวจสอบภายใน

การดําเนินงานถูกระงับชั่วคราว ซึ่งอาจทําให้ธุรกรรมบางอย่างกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ล่าช้า

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อมูลบางอย่างที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่กิจกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายนี้จะมีต่อการดําเนินงานของ BRP เกี่ยวกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา กฎหมายหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักถูกระบุโดยการใช้คําศัพท์เช่น “อาจ”, “จะ”, “จะ”, “ควร”, “สามารถ”, “คาดหวัง”, “การคาดการณ์”, “แผน”, “ตั้งใจ”, “แนวโน้ม”, “ข้อบ่งชี้”, “คาดการณ์”, “คาดการณ์”, “เชื่อ”, “ประมาณการ”, “แนวโน้ม”, “คาดการณ์”, “โครงการ”, “น่าจะ” หรือ “ศักยภาพ” หรือรูปแบบเชิงลบหรืออื่น ๆ ของคําเหล่านี้หรือคําหรือวลีอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยธรรมชาติแล้วเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติและขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง BRP เตือนว่าสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ้นจริงและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทําให้เกิดสมมติฐานดังกล่าวแม้ว่าจะสมเหตุสมผลในขณะที่มีการสร้างอาจมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคตและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์หรือผลการดําเนินงานที่แท้จริงของ BRP แตกต่างอย่างมากจากแนวโน้มหรือผลลัพธ์หรือผลการดําเนินงานในอนาคตใด ๆ โดยนัยโดยข้อความดังกล่าว รายละเอียดและคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ จะถูกเปิดเผยในแบบฟอร์มข้อมูลประจําปีของ BRP ลงวันที่ 24 มีนาคม 2ตลาดกระจกนิรภัยทั่วโลกคาดว่าจะรวบรวม $ 81,187.90 ล้านภายในปี 2030 เติบโตที่ CAGR 4.3% จากปี 2022 ถึง 2030 [200 หน้า] | เปิดเผยโดย ดําน้ําวิจัย
โลโก้ดําน้ําวิจัย
ข่าวจัดทําโดย

งานวิจัยดําน้ํา
09 ส.ค. 2022 08:59 ET

แชร์บทความนี้

ตลาดกระจกนิรภัยคาดว่าจะเติบโตภายในปี 2030 เนื่องจากความชุกของอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้น ส่วนย่อยเชิงพาณิชย์คาดว่าจะโดดเด่นที่สุด ตลาดในอเมริกาเหนือจะโดดเด่นที่สุด

นิวยอร์ก 9 ส.ค. 2022 /PRNewswire/ –Research Dive ได้เพิ่มรายงานใหม่ให้กับข้อเสนอในหัวข้อ “ตลาดกระจกนิรภัยตามประเภท (กระจกนิรภัยแบบแบน กระจกนิรภัยนูน กระจกนิรภัยนูน และกระจกนิรภัยโดม) แอปพลิเคชัน (เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ) และการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค (อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และ LAMEA): การวิเคราะห์โอกาสระดับโลกและการคาดการณ์อุตสาหกรรม ปี 2022-2030”

ตามรายงานตลาดกระจกนิรภัยทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ที่สําคัญที่ 4.3% ในกรอบเวลา 2022-2030 ดังนั้นจึงรวบรวม $ 81,187.90 ล้านภายในปี 2030

การเปลี่ยนแปลงของตลาดกระจกนิรภัย

โปรแกรม ควบคุม: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเพิ่มขึ้นของจํานวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นที่ทางโค้งตาบอดเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี ปรากฏการณ์นี้คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของตลาดกระจกนิรภัยในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้รัฐบาลต่าง ๆ ได้ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อให้การติดตั้งกระจกนิรภัยมีผลบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะผลักดันตลาดต่อไป

คลิกที่นี่! เพื่อเข้าถึงตัวอย่าง Line SBOBET Thai ที่ครอบคลุมของตลาดกระจกนิรภัย

โอกาส: การใช้กระจกนูนนิรภัยที่เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยคาดว่าจะให้การเติบโตและโอกาสในการลงทุนมากมายแก่ตลาด นอกจากนี้จํานวนอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะนําตลาดไปข้างหน้าในกรอบเวลาการวิเคราะห์

ข้อจํากัด: อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงที่เกี่ยวข้องกับกระจกนิรภัยคาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดกระจกนิรภัย

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อตลาดกระจกนิรภัย

การระบาดใหญ่ของ Covid-19 นับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่เป็นหายนะสําหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายแห่งทั่วโลก การล็อกดาวน์ที่ตามมาซึ่งได้รับคําสั่งจากรัฐบาลต่างๆ ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงด้วยการขัดขวางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ตลาดกระจกนิรภัยก็เห็นสถานการณ์ที่คล้ายกันเช่นกัน ข้อ จํากัด การเดินทางที่กําหนดโดยประเทศต่างๆได้ลดความต้องการกระจกนิรภัยลงก่อน นอกจากนี้การหยุดชะงักในการจัดหาวัตถุดิบส่งผลให้วงจรการผลิตไม่สม่ําเสมอซึ่งนําไปสู่การลดลงของอัตราการเติบโตของตลาด

ข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบหลังการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ต่อตลาดกระจกนิรภัย? พูดคุยกับนักวิเคราะห์หรือกําหนดเวลาการโทร

กลุ่มของตลาดกระจกนิรภัย

รายงานได้แยกส่วนตลาดกระจกนิรภัยออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเภท การใช้งาน และภูมิภาค

ตามประเภทกลุ่มย่อยกระจกนิรภัยนูนคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นที่สุดภายในปี 2030 การใช้กระจกนิรภัยนูนอย่างกว้างขวางในสถานที่ต่าง ๆ เช่นการเลี้ยวตาบอดสระว่ายน้ําลานจอดรถทางลอด ฯลฯ คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของกลุ่มย่อยในช่วงเวลาคาดการณ์
โดยการประยุกต์ใช้ส่วนย่อยเชิงพาณิชย์ของตลาดกระจกนิรภัยคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ กระจกนิรภัยใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารพาณิชย์เช่นโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเติบโตโดยรวมในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ทั่วโลก ปัจจัยทั้งสองนี้คาดว่าจะมีบทบาทในการเติบโตของกลุ่มย่อยนี้ในช่วงเวลาคาดการณ์
จากการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคตลาดกระจกนิรภัยในภูมิภาคอเมริกาเหนือคาดว่าจะโดดเด่นที่สุดภายในปี 2030 การปรากฏตัวของ บริษัท ผู้ผลิตกระจกนิรภัยขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ควบคู่ไปกับจํานวนอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะให้โอกาสในการเติบโตมากมายสําหรับตลาดในภูมิภาคนี้
การวิจัยแบบละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มหรือภูมิภาคเฉพาะของตลาดกระจกนิรภัย &Avail 10% OFF

ผู้เล่นในตลาดกระจกนิรภัยที่สําคัญ

ผู้เล่นในตลาดที่สําคัญของตลาดกระจกนิรภัยคือ

1. เฟร็ดซิลเวอร์ & บริษัท, Inc

2. บริษัท เลสเตอร์ แอล. บรอสซาร์ด

3. บริษัท คลาร์กเซฟตี้ มิร์เรอร์ส จํากัด

4. เซ-คุเระคอนโทรล

5. เดนิส อิงค์

6. ชายแดนโพลิเมอร์ Ltd

7. Smartech โซลูชั่นความปลอดภัย จํากัด (มหาชน)

8. วิสัยทัศน์และความปลอดภัย Ashtree

9. H2 ความปลอดภัยอินเดียจํากัดส่วนตัว จํากัด

10. ความซื่อสัตย์สุจริตอัตโนมัติ จํากัด เอกชนและอื่น ๆ

ผู้เล่นในตลาดหลักเหล่านี้กําลังพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การควบรวมและซื้อกิจการการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือเพื่อให้ได้ตําแหน่งบัญชาการในตลาด – สอบถามที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานกลยุทธ์การพัฒนาของ บริษัท ที่สําคัญ

ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2020 Basemark ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ในฟินแลนด์ และ Digital Media Professionals Inc. ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นได้ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบกระจกอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยลดจํานวนอุบัติเหตุบนท้องถนน ความร่วมมือนี้คาดว่าจะช่วยให้ทั้งสอง บริษัท เพิ่มฐานที่มั่นในตลาดได้อย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

รายงาน Research Dive ยังสรุปประเด็นสําคัญหลายประการของตลาดกระจกนิรภัยรวมถึงการวิเคราะห์ SWOT การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ล่าสุดประสิทธิภาพทางการเงินของผู้เล่นหลักและกลุ่มผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดกระจกนิรภัย:

ตลาดกระจกนิรภัยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการเปิดตัวและการเข้าซื้อกิจการผลิตภัณฑ์โดยผู้เล่นในตลาดเช่น Pilkington United Kingdom Limited และอื่น ๆ
ความสําคัญของกระจกนิรภัยและปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาก่อนซื้อ
กระจกนิรภัย 6 ประเภทหลักและการใช้งานกระจกนิรภัย
บางลิงค์บทความที่กําลังมาแรง:

ตลาดค้าปลีกที่ปรับปรุงบ้านด้วยตัวเอง (DIY) ทั่วโลกคาดว่าจะมีรายได้ 1,278.0 พันล้านดอลลาร์ในกรอบเวลาปี 2022-2030
ขนาดตลาดอาหารเย็นออร์แกนิกทั่วโลกคาดว่าจะมีรายได้ 1967.5 ล้านดอลลาร์ในกรอบเวลาปี 2022-2030
ขนาดตลาดน้ํายาซักผ้าทั่วโลกคาดว่าจะได้รับ 103,286.00 ล้านดอลลาร์ในกรอบเวลาปี 2021-2028
เกี่ยวกับการดําน้ําวิจัย

Research Dive เป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ตั้งอยู่ในเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย การรักษาความสมบูรณ์และความถูกต้องของบริการ บริษัท ให้บริการที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลพิเศษเพียงอย่างเดียวซึ่งบังคับโดยวิธีการวิจัย 360 องศาซึ่งรับประกันการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและแม่นยํา ด้วยการเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลแบบชําระเงินทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการทํางานที่เข้มงวดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลข้อมูลการค้าหลายทศวรรษและเอกสารทางเทคนิคและเอกสารไวท์เปเปอร์การดําน้ําวิจัยให้บริการที่จําเป็นแก่ลูกค้าภายในกรอบเวลาที่กําหนด ความเชี่ยวชาญของมันมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบตลาดเฉพาะกลุ่มกําหนดเป้าหมายปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญและระบุอุปสรรคที่คุกคาม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออย่างราบรื่นกับผู้ชื่นชอบในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่มอบความได้เปรียบให้กับการวิจัย

ติดต่อ:

Abhishek Paliwal
วิจัยดําน้ํา
30 กําแพงเซนต์ชั้น 8, นิวยอร์กนิวยอร์ก 10005
(P) +91-(788)-802-9103 (อินเดีย)
+1-(917)-444-1262 (สหรัฐอเมริกา)
โทรฟรี: 1-888-961-4454
E-mail: support@researchdive.com
เว็บไซต์: https://www.researchdive.com
Blog : https://www.researchdive.com/blog/
LinkedIn: ทวิตเตอร์ https://www.linkedin.com/company/research-dive/
: เฟซบุ๊ก https://twitter.com/ResearchDive
: https://www.facebook.com/Research-Dive-1385542314927521

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/997523/Research_Dive_Logo.jpg

แหล่งดําน้ําวิจัย022

เกี่ยวกับ BRP
เราเป็นผู้นําระดับโลกในโลกของผลิตภัณฑ์ powersports ระบบขับเคลื่อนและเรือที่สร้างขึ้นจาก 80 ปีของความเฉลียวฉลาดและการมุ่งเน้นผู้บริโภคอย่างเข้มข้น ผลงานของเราของผลิตภัณฑ์ชั้นนําของอุตสาหกรรมและโดดเด่นรวมถึง Ski-Doo และ Lynx สโนว์โมบิล, เรือเดินสมุทรและโป๊ะ Sea-Doo, Can-Am บนและนอกถนนยานพาหนะ, เรือ Alumacraft และ Quintrex, โป๊ะ Manitou และระบบขับเคลื่อนทางทะเล Rotax เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ Rotax สําหรับรถโกคาร์ทและเครื่องบินสันทนาการ เราเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่อย่างเต็มที่ ด้วยยอดขายต่อปีที่ 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐจากกว่า 120 ประเทศ พนักงานทั่วโลกของเราจึงมีผู้คนที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรเกือบ 20,000 คน

www.brp.com@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, สมัครเว็บยูฟ่าเบท Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex และโลโก้ BRP เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bombardier Recreational Products Inc. หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา BRP อิงค์

ไลน์ UFABET ไลน์ยูฟ่าเบท ID Line UFABET ไอดีไลน์ UFABET

ไลน์ UFABET ไลน์ยูฟ่าเบท ID Line UFABET ไอดีไลน์ UFABET สมัครคาสิโน UFABET เว็บคาสิโน UFABET คาสิโน UFABET เว็บบาคาร่า UFABET บาคาร่า UFABET เว็บยูฟ่าบาคาร่า สล็อตยูฟ่าเบท สล็อต UFABET การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: บริษัท กฎหมาย Pomerantz เตือนผู้ถือหุ้นด้วยการสูญเสียเงินลงทุนใน Acadia Pharmaceuticals Inc. ของการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่มและกําหนดเวลาที่จะเกิดขึ้น – ACAD
ต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวจัดทําโดย

Pomerantz LLP
13 ก.ค. 2022 19:54 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — Pomerantz LLP ประกาศว่ามีการยื่นฟ้องดําเนินคดีแบบกลุ่มกับ Acadia Pharmaceuticals Inc. (“Acadia” หรือ “บริษัท”)(NASDAQ: ACAD) และเจ้าหน้าที่บางคน การดําเนินคดีแบบกลุ่มที่ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐอเมริกาสําหรับเขตทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียและอยู่ภายใต้ 21-cv-00762 ในนามของกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดนอกเหนือจากจําเลยที่ซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ Acadia ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ถึง 4 เมษายน 2021 ทั้งสองวันรวม (“ระยะเวลาชั้นเรียน”) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของจําเลยและเพื่อดําเนินการแก้ไขตามมาตรา 10(b) และ 20(a) ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 (“พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์”) และกฎข้อ 10b-5 ที่ประกาศใช้ในนั้นต่อ บริษัท และเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคน

หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นที่ซื้อหลักทรัพย์ Acadia ในช่วงระยะเวลาชั้นเรียนคุณมีเวลาจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2021 เพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งคุณให้เป็นโจทก์นําสําหรับชั้นเรียน สามารถรับสําเนาคําร้องเรียนได้ที่ www.pomerantzlaw.com หากต้องการหารือเกี่ยวกับการกระทํานี้โปรดติดต่อ Robert S. Willoughby ที่ newaction@pomlaw.com หรือ 888.476.6529 (หรือ 888.4-POMLAW) โทรฟรีต่อ 7980 ผู้ที่สอบถามทางอีเมลควรระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์และจํานวนหุ้นที่ซื้อ

[คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการดําเนินคดีแบบกลุ่ม]

Acadia เป็น บริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการค้ายาโมเลกุลขนาดเล็กที่ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการตอบสนองในความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง บริษัทกําลังพัฒนา pimavanserin เพื่อรักษาโรคจิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมและเป็นการรักษาเสริมสําหรับโรคจิตเภทรวมถึงการรักษาเสริมสําหรับโรคซึมเศร้าที่สําคัญ

ในเดือนเมษายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (“FDA”) ได้อนุมัติ pimavanserin สําหรับการรักษาภาพหลอนและภาพลวงตาที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตโรคพาร์กินสัน

ในเดือนมิถุนายน 2020 Acadia ได้ส่งใบสมัครยาใหม่เพิ่มเติม (“sNDA”) กับ FDA เพื่อขยายฉลากของ pimavanserin เพื่อรวมการรักษาโรคจิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม (“pimavanserin sNDA”)

คําฟ้องกล่าวหาว่าตลอดระยะเวลาของชั้นเรียนจําเลยได้กล่าวถ้อยคําอันเป็นเท็จและทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจําเลยได้กล่าวข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิด และ/หรือไม่เปิดเผยว่า (1) เอกสารที่ส่งมาเพื่อสนับสนุนพิมาวันเซอริน sNDA มีข้อบกพร่องทางสถิติและการออกแบบ (2) ดังนั้น Pimavanserin sNDA จึงขาดการสนับสนุนพยานหลักฐานที่บริษัททําให้นักลงทุนเชื่อว่ามีอยู่จริง (iii) องค์การอาหารและยาไม่น่าจะอนุมัติ pimavanserin sNDA ในรูปแบบปัจจุบัน และ (4) เป็นผลให้ข้อความสาธารณะของบริษัทเป็นเท็จอย่างมีนัยสําคัญและทําให้เข้าใจผิดตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 หลังตลาด Acadia ได้ออกแถลงข่าวโดยให้ข้อมูลอัปเดตด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ pimavanserin sNDA โดยเปิดเผยว่า “บริษัทได้รับการแจ้งเตือนจาก [FDA] เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2021 โดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนอย่างต่อเนื่องของ [sNDA] ของบริษัท FDA ได้ระบุข้อบกพร่องที่ขัดขวางการอภิปรายเกี่ยวกับข้อกําหนด/ข้อผูกพันด้านการติดฉลากและหลังการตลาดในขณะนี้” Acadia แนะนําว่า “[t]เขาแจ้งไม่ได้ระบุข้อบกพร่องที่ระบุโดย FDA และยังไม่มีการชี้แจงโดย FDA ในขณะนี้”

ในข่าวนี้ ราคาหุ้นของ Acadia ลดลง 20.76 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 45.35% ปิดที่ 25.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2021

จากนั้นในวันที่ 5 เมษายน 2021 ก่อนตลาด Acadia ได้ออกแถลงข่าวประกาศว่า บริษัท ได้รับจดหมายตอบกลับฉบับสมบูรณ์ (“CRL”) จาก FDA ที่ระบุว่า pimavanserin sNDA ไม่สามารถได้รับการอนุมัติในรูปแบบปัจจุบันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถลงข่าวระบุว่า “[กองจิตเวชศาสตร์ของ FDA] ใน CRL อ้างถึงการขาดนัยสําคัญทางสถิติในกลุ่มย่อยของภาวะสมองเสื่อมบางกลุ่ม และจํานวนผู้ป่วยที่มีชนิดย่อยของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้น้อยกว่าบางชนิดไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลในการสนับสนุนการอนุมัติ”

ในข่าวนี้ ราคาหุ้นของ Acadia ลดลง 4.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 17.23% ปิดที่ 21.18 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2021

บริษัท Pomerantz ซึ่งมีสํานักงานในนิวยอร์กชิคาโกลอสแองเจลิสและปารีสได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนําในด้านการดําเนินคดีประเภทองค์กรหลักทรัพย์และการต่อต้านการผูกขาด ก่อตั้งขึ้นโดยอับราฮัม L. Pomerantz ผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคณบดีของบาร์แอ็คชั่นแบบกลุ่ม บริษัท Pomerantz เป็นผู้บุกเบิกด้านการดําเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ วันนี้กว่า 80 ปีต่อมา บริษัท Pomerantz ยังคงดําเนินต่อไปในประเพณีที่เขาก่อตั้งขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์การละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจและการประพฤติมิชอบขององค์กร บริษัทได้กู้คืนรางวัลความเสียหายมูลค่าหลายล้านดอลลาการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: บริษัท กฎหมาย Pomerantz ตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ 17 Education & Technology Group Inc. – YQ
ต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวจัดทําโดยการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: สํานักงานกฎหมาย Pomerantz ตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ DENTSPLY SIRONA Inc. – XRAY
ต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวจัดทําโดย

Pomerantz LLP การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: บริษัท กฎหมาย Pomerantz ตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ Nuvation Bio Inc. – NUVB
ต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวจัดทําโดย

Pomerantz LLP
13 ก.ค. 2022 20:03 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — Pomerantz LLP กําลังตรวจสอบข้อเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ Nuvation Bio Inc. (“Nuvation” หรือ “บริษัท”) (NYSE: NUVB) นักลงทุนดังกล่าวควรติดต่อ Robert S. Willoughby ที่ newaction@pomlaw.com หรือ 888-476-6529 ต่อ 7980

การสอบสวนเกี่ยวข้องกับว่า Nuvation และเจ้าหน้าที่และ/หรือกรรมการบางคนมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหลักทรัพย์หรือการดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่
ขนาดตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อบันทึกการเติบโต 52.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ — Technavio ระบุว่า APAC เป็นตลาดหลัก
เทคนาวิโอ (PRNewsfoto/เทคนาวิโอ)
ข่าวจัดทําโดย

เทคนาวิโอ
13 ก.ค. 2022 20:05 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลก: ภาพรวม

ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลกคาดว่าจะเติบโต 52.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเร่งตัวขึ้นที่ CAGR ที่ 20.89% ระหว่างปี 2020 ถึง 2025 Technavio แบ่งกลุ่มตลาดตามผู้ใช้ปลายทาง (แอปและเกม สื่อออนไลน์ และอื่นๆ) และทางภูมิศาสตร์ (APAC ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และ MEA) รายงานนี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของการพัฒนาล่าสุดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มที่สร้างรายได้หลักและพฤติกรรมทางการตลาดทั่วทั้งภูมิภาค

Technavio has announced its latest market research report titled Direct Carrier Billing Platform Market by End-user and Geography – Forecast and Analysis 2021-2025
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดในหัวข้อตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงโดยผู้ใช้ปลายทางและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2021-2025
ประเด็นสําคัญที่ครอบคลุมในการศึกษาตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง:

ประมาณการและการคาดการณ์ของตลาดปี 2022-2026
ตัวขับเคลื่อนหลัก แนวโน้ม และความท้าทายที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาด
การวิเคราะห์ตามกลุ่มภูมิภาคที่ชาญฉลาดและทั่วประเทศ
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดโดยผู้ขาย
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลักและบรรยากาศด้านกฎระเบียบ
ผลกระทบหลัง COVID-19 ต่อภูมิทัศน์ของตลาด
ทําความเข้าใจขอบเขตของรายงานฉบับเต็มของเราคว้าตัวอย่างรายงาน

ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรง: โอกาสในการเติบโต

ผู้คนในภูมิภาคเช่นตะวันออกกลางและแอฟริกายังคงสามารถเข้าถึงวิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามด้วยการบริโภคเนื้อหาดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นการใช้วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเพิ่มขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้การขยายตัวของประชากรวัยหนุ่มสาวรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนในเครือข่าย 5G คาดว่าจะสร้างโอกาสการเติบโตที่สําคัญสําหรับผู้ขายในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

การวิเคราะห์ตลาดหลัก:

Technavio จัดหมวดหมู่ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันทั่วโลกภายในตลาดซอฟต์แวร์ไอทีทั่วโลก ตลาดซอฟต์แวร์ไอทีระดับโลกหลักครอบคลุม บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ระบบ นอกจากนี้ยังรวมถึง บริษัท ที่เสนอซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล ตลาดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันทั่วโลกครอบคลุม บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานเฉพาะสําหรับธุรกิจหรือตลาดผู้บริโภค มันรวมถึงซอฟต์แวร์ระดับองค์กรและทางเทคนิครวมถึงซอฟต์แวร์บนคลาวด์

ไดรเวอร์ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรง

ตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากการรุกช้าของบัตรเครดิตในประเทศกําลังพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนาหลายแห่งทั่วโลกยังคงต้องพึ่งพาธุรกรรมเงินสดและบัตรเดบิตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามด้วยการนําสมาร์ทโฟนมาใช้สูงการบริโภคเนื้อหาดิจิทัลจึงเพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่ นี่คือการสร้างโอกาสสําหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง แพลตฟอร์มการชําระเงินสําหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรงช่วยให้สามารถซื้อการสมัครสมาชิกเนื้อหาดิจิทัลได้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือตัวเลือกการชําระเงินผ่านมือถือ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้คาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตของตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

รายงานฉบับเต็มให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนแนวโน้มและความท้าทายอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด

ขอรายงานตัวอย่างก่อนซื้อ

ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรง: APAC ครองตําแหน่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก 53%

ตลาดจะบันทึกการเติบโตสูงสุดในเอเชียแปซิฟิกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปัจจัยต่างๆเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วการรุกของสมาร์ทโฟนที่สูงและการเพิ่มการเข้าถึงเครือข่ายรุ่นที่ 3 (3G) และ 4G (4G) กําลังผลักดันการเติบโตของตลาดในภูมิภาค นอกจากนี้ การนําสมาร์ทโฟนมาใช้อย่างสูงในภูมิภาคยังกระตุ้นให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในภูมิภาคลงทุนมากขึ้นในอีคอมเมิร์ซบนมือถือและใช้การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรงเป็นโหมดการชําระเงิน ซึ่งคาดว่าจะเร่งการเติบโตของตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรงในเอเชียแปซิฟิกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง: แอปและเกมเซ็กเมนต์เพื่อสร้างรายได้สูงสุด

ส่วนตลาดแอปและเกมเป็นเซ็กเมนต์ผู้ใช้ปลายทางชั้นนําในตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลก ส่วนตลาดนี้สร้างรายได้ส่วนใหญ่ผ่านการซื้อแอปพลิเคชันและเกมดิจิทัลจากร้านค้าแอพและการซื้อในแอป ความต้องการเกมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการเติบโตของตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลก

สํารวจข่าวกรองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ระบุกลุ่มที่
สร้างรายได้ภูมิภาคและประเทศหลัก ๆ ในตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง
ขอรายงานตัวอย่างก่อนซื้อ

ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง: บริษัท แนะนํา

ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงทั่วโลกมีลักษณะโดยการปรากฏตัวของผู้ผลิตแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น การแข่งขันระหว่างผู้ขายนั้นรุนแรงในแง่ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ราคาโซลูชันที่กําหนดเองและบริการที่นําเสนอ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ขายที่จัดตั้งขึ้นได้มุ่งเน้นไปที่การขยายตัวทางภูมิศาสตร์การเพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์โดยการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้เปรียบที่แตกต่างกับคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและกําลังขยายตัวอย่างเข้มข้นนี้ผู้ขายจึงริเริ่มริเริ่มสร้างสรรค์การบริการลูกค้าการสนับสนุนและการฝึกอบรม

ผู้เล่นหลักบางรายในตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง ได้แก่ :

Amdocs จํากัด
อาพิเกต Sdn Bhd
บริษัท บังโขง จํากัด (มหาชน)
โบกุ อิงค์
บริษัท เซนติลี จํากัด
Comviva เทคโนโลยี จํากัด
ดิจิตอลกังหัน Inc.
บริษัท โดโคโม ดิจิตอล จํากัด
ฟอร์ทูโม OU
ออราเคิลคอร์ป
ซื้อรายงานฉบับเต็มของเราเพื่อสํารวจกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จซึ่งผู้เล่นหลักนํามาใช้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อรายงานฉบับเต็มของเรา

ไม่พบสิ่งที่คุณกําลังมองหา ไลน์ UFABET นักวิเคราะห์ของเราสามารถช่วยคุณปรับแต่งรายงานนี้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ Technavio จะทํางานร่วมกับคุณโดยตรงเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของคุณและให้ข้อมูลที่กําหนดเองแก่คุณในเวลาอันสั้น พูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราตอนนี้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

ตลาดเทอร์มินัลแบบชําระเงินด้วยตนเองสําหรับการค้าปลีกตามผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ปลายทางและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2021-2025
ตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินผู้ให้บริการโดยตรงในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ใช้ปลายทางและผู้เข้าร่วมตลาด – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2021-2025
ขอบเขตตลาดแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการโดยตรง

รายงานความครอบคลุม

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2020

ระยะเวลาคาดการณ์

2021-2025

โมเมนตัมการเติบโต &CAGR

เร่งที่ CAGR ที่ 20.89%

การเติบโตของตลาดในปี 2021-2025

52.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โครงสร้างตลาด

ข้น

อัตราการเติบโต (%)

18.52

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และ MEA

การดําเนินการสนับสนุนตลาด

เอเชียแปซิฟิกที่ 53%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

จีน ไทย สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย และสหราชอาณาจักร

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่มีประวัติ

Amdocs Ltd., Apigate Sdn Bhd, Bango Plc, Boku Inc., Centili Ltd., Comviva Technologies Ltd., Digital Turbine Inc., DOCOMO Digital Ltd., Fortumo OU และ Oracle Corp.

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวกระตุ้นการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบของ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาคาดการณ์

ขอบเขตการปรับแต่ง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้

สารบัญ :

1 บทสรุปผู้บริหาร

2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด
นิทรรศการ 01: ตลาดแม่
2.2 ลักษณะทางการตลาด
จัดแสดง 02: ลักษณะตลาด
นิทรรศการ 03: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า: ตลาดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน
2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
นิทรรศการ 04: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
นิทรรศการ 05: กลุ่มตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
3.3 ขนาดตลาดปี 2563
3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2563 – 2568
จัดแสดง 06: ทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020 – 2025 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 07: ตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2020 – 2025 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปกองกําลังห้า
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
นิทรรศการ 09: อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
การจัดแสดง 10: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการที่ 11: การคุกคามของผู้เข้าใหม่
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
การจัดแสดง 12: การคุกคามของสารทดแทน
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 13: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
การจัดแสดง 14: สภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2020
4.7 สภาพตลาด
5 การแบ่งส่วนตลาดตามผู้ใช้ปลายทาง

5.1 กลุ่มตลาด
5.2 การเปรียบเทียบโดยผู้ใช้ปลายทาง
การจัดแสดง 17: แอพและเกม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025 ($ ล้าน)
5.3 แอพและเกม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
จัดแสดง 18: แอพและเกม – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
นิทรรศการที่ 19: สื่อออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
5.4 สื่อออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการที่ 20: สื่อออนไลน์ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
จัดแสดง 21: อื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
5.5 อื่นๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
การจัดแสดง 22: อื่น ๆ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
การจัดแสดง 23: โอกาสทางการตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง
5.6 โอกาสทางการตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง
6 ภูมิทัศน์ของลูกค้า

7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 26: การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 27: เอเชียแปซิฟิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
7.3 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
การจัดแสดง 28: APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
นิทรรศการที่ 29: ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
7.4 ทวีปยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การจัดแสดง 30: ยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
การจัดแสดง 31: อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
7.5 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การจัดแสดง 32: อเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
นิทรรศการที่ 33: อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
7.6 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การจัดแสดง 34: อเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
การจัดแสดง 35: การไฟฟ้านครหลวง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025 ($ ล้าน)
7.7 MEA – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2025
นิทรรศการที่ 36: MEA – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
การจัดแสดง 37: ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
7.8 ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
7.9 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการที่ 38: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
8 ไดรเวอร์ ความท้าทาย และเทรนด์

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด – ความต้องการนําการเติบโต
8.2 ความท้าทายของตลาด
การจัดแสดง 39: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
8.3 แนวโน้มตลาด
9 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

9.1 สถานการณ์การแข่งขัน
การจัดแสดง 40: ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
นิทรรศการ 41: การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
การจัดแสดง 42: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ผู้ขายที่ได้รับความคุ้มครอง
10.2 การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
การจัดแสดง 44: การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
นิทรรศการ 45: Amdocs จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 46: Amdocs จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 47: Amdocs จํากัด – ข่าวสําคัญ
10.3 บริษัท แอมดอคส์ จํากัด
นิทรรศการ 48: Amdocs Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 49: Apigate Sdn Bhd – ภาพรวม
นิทรรศการ 50: Apigate Sdn Bhd – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 51: Apigate Sdn Bhd – ข่าวสําคัญ
10.4 อาพิเกต Sdn Bhd
นิทรรศการที่ 52: Apigate Sdn Bhd – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 53: บริษัท บังโขด จํากัด (มหาชน) – ภาพรวม
นิทรรศการที่ 54: บริษัท บังโขด จํากัด (มหาชน) – กลุ่มธุรกิจ
10.5 บริษัท บังโข่ว จํากัด (มหาชน)
นิทรรศการที่ 55: บริษัท บังโขด จํากัด (มหาชน) – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการที่ 56: บริษัท บังโขด จํากัด (มหาชน) – Key Offering
การจัดแสดง 57: บริษัท บังโขด จํากัด (มหาชน) – โฟกัสเซ็กเมนต์
การจัดแสดง 58: Boku Inc. – ภาพรวม
นิทรรศการ 59: Boku Inc. – กลุ่มธุรกิจ
10.6 โบกุ อิงค์
จัดแสดง 60 : Boku อิงค์ — ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 61: Boku Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 62: Boku Inc. – โฟกัสเซ็กเมนต์
จัดแสดง 63: Centili จํากัด – ภาพรวม
จัดแสดง 64: Centili จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 65: Centili จํากัด – ข่าวสําคัญ
10.7 บริษัท เซนติลี จํากัด
นิทรรศการ 66: Centili จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 67: Comviva เทคโนโลยี จํากัด – ภาพรวม
จัดแสดง 68: Comviva เทคโนโลยี จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
10.8 บริษัท คอมวีว่า เทคโนโลยีจํากัด
นิทรรศการ 69: บริษัท คอมวีว่า เทคโนโลยีส์ จํากัด – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 70: Comviva เทคโนโลยี จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
จัดแสดง 71: Comviva เทคโนโลยี จํากัด – โฟกัสเซ็กเมนต์
จัดแสดง 72: กังหันดิจิตอลอิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 73: กังหันดิจิตอลอิงค์ – กลุ่มธุรกิจ
10.9 ดิจิตอลกังหัน Inc.
จัดแสดง 74: กังหันดิจิตอลอิงค์ – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 75: ดิจิตอลกังหันอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 76: DOCOMO ดิจิตอล จํากัด – ภาพรวม
การจัดแสดง 77: DOCOMO Digital Ltd. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 78: DOCOMO ดิจิตอล จํากัด – ข่าวสําคัญ
10.10 บริษัท โดโคโม ดิจิตอล จํากัด
นิทรรศการ 79: DOCOMO Digital Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 80: Fortumo OU – ภาพรวม
การจัดแสดง 81: Fortumo OU – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 82: Fortumo OU – ข่าวสําคัญ
10.11 ฟอร์ทูโม OU
นิทรรศการ 83: Fortumo OU – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 84: Fortumo OU – โฟกัสเซ็กเมนต์
นิทรรศการ 85: ออราเคิลคอร์ป – ภาพรวม
นิทรรศการ 86: Oracle Corp. – กลุ่มธุรกิจ
10.12 ออราเคิล คอร์ป
จัดแสดง 87: ออราเคิลคอร์ป – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 88: ออราเคิลคอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 89: ออราเคิลคอร์ป – โฟกัสเซ็กเมนต์
11 ภาคผนวก
การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: บริษัท กฎหมาย Pomerantz ตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ Kohl’s Corporation – KSS
ต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวจัดทําโดย

Pomerantz LLP
13 ก.ค. 2022 20:09 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — Pomerantz LLP กําลังตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ Kohl’s Corporation (“Kohl’s” หรือ “บริษัท”) (NYSE: KSS) นักลงทุนดังกล่าวควรติดต่อ Robert S. Willoughby ที่ newaction@pomlaw.com หรือ 888-476-6529 ต่อ 7980

การสอบสวนเกี่ยวข้องกับว่า Kohl’s และเจ้าหน้าที่และ /หรือกรรมการบางคนมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหลักทรัพย์หรือการดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่

[คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการดําเนินคดีแบบกลุ่ม]

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2022 Macellum Advisors GP, LLC (“Macellum”) “ผู้ถือหุ้นระยะยาวเกือบ 5% ของหุ้นสามัญที่โดดเด่นของ Kohl’s” ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ “[t]ผลประกอบการที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งในไตรมาสของเขา” ซึ่ง Macellum อธิบายว่า “เป็นเพียงผลสืบเนื่องมาจากการกําหนดค่าคณะกรรมการและการจัดการที่อ่อนแอซึ่งนําไปสู่แผนกลยุทธ์ที่มีข้อบกพร่องและไม่สามารถดําเนินการได้” Macellum ยังระบุด้วยว่า “คณะกรรมการชุดปัจจุบันดูเหมือนจะระงับข้อมูลที่สําคัญจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานะของ Kohl’s ในการนําไปสู่การประชุมประจําปีที่สําคัญในปีนี้” ซึ่ง “แนะนําให้เราละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจอย่างชัดเจน”

ในข่าวนี้ ราคาหุ้นของ Kohl ลดลง 5.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 12.97% ปิดที่ 39.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2022

Pomerantz LLP ซึ่งมีสํานักงานในนิวยอร์ก ชิคาโก ลอสแองเจลิส ปารีส และเทลอาวีฟ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําในด้านการดําเนินคดีระดับองค์กร หลักทรัพย์ และการต่อต้านการผูกขาด ก่อตั้งขึ้นโดยอับราฮัม L. Pomerantz ผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคณบดีของบาร์ดําเนินคดีแบบกลุ่ม Pomerantz เป็นผู้บุกเบิกด้านการดําเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ วันนี้กว่า 85 ปีต่อมา Pomerantz ยังคงดําเนินต่อไปในประเพณีที่เขาก่อตั้งขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์การละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจและการประพฤติมิชอบขององค์กร บริษัทได้กู้คืนรางวัลความเสียหายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในนามของสมาชิกชั้นเรียน ดู www.pomlaw.com

ติดต่อ :

Sa Game Line Sa Gaming Line Sa Gaming Sa Game

Sa Game Line Sa Gaming Line Sa Gaming Sa Game Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame SaGame Slot คาสิโน SaGame MolecuLightDX™ ได้รับรางวัลนวัตกรรมชั้นนําด้านการดูแลบาดแผลประจําปี 2565 จากวารสารการจัดการและป้องกันบาดแผล
ข่าวจัดทําโดย

โมเลคูไลท์ อิงค์
07 ก.ค. 2022 16:52 ET

แชร์บทความนี้

โตรอนโต 7 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — MolecuLight Inc. ผู้ให้บริการชั้นนําด้านการถ่ายภาพเรืองแสง ณ จุดดูแลสําหรับการตรวจจับบาดแผลแบบเรียลไทม์ที่มีการสัมผัสแบคทีเรียเพิ่มขึ้นประกาศว่าได้รับรางวัล “นวัตกรรมชั้นนําในการดูแลบาดแผลปี 2022” โดยวารสารการจัดการและป้องกันบาดแผล (WMP) สําหรับอุปกรณ์ MolecuLightDX™

MolecuLightDX™ ได้รับรางวัลเป็นนวัตกรรมชั้นนําในการดูแลบาดแผลปี 2022 จากวารสารการจัดการบาดแผลและการป้องกันบาดแผล
MolecuLightDX™ ได้รับรางวัลเป็นนวัตกรรมชั้นนําในการดูแลบาดแผลปี 2022 จากวารสารการจัดการบาดแผลและการป้องกันบาดแผล
WMP ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบาดแผลการดูแลปากการดูแลภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัญหาผิวและโภชนาการที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการวิจัยที่ก้าวล้ําบทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนและการอภิปรายทางคลินิกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในสาขานี้ WMP และเครือข่ายการเรียนรู้การดูแลบาดแผลได้รับการเผยแพร่โดย HMP Global ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนื้อหากิจกรรมและการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรชั้นนํา

MolecuLightDX ได้รับเลือกในปีนี้เพื่อประโยชน์ใหม่ในฐานะเครื่องมือจุดดูแลสําหรับแพทย์ทั่วโลกทําให้สามารถตรวจจับความเครียดจากแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นในบาดแผลได้ จากหลักฐานที่กว้างขวางและการสัมภาษณ์แพทย์ที่ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ MolecuLight จะเปลี่ยนมาตรฐานการดูแลในการดูแลบาดแผล

“การจัดการบาดแผลและการป้องกันได้กําหนดภารกิจในการนําเสนอนวัตกรรมที่ดีที่สุดในการดูแลบาดแผล” Christiane Odyniec “ทุกปีในเดือนกรกฎาคมกองบรรณาธิการ WMP จะเสนอชื่อนวัตกรรมล่าสุดในด้านการดูแลบาดแผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย MolecuLightDX ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัทของเราในด้านนวัตกรรมและการใช้งานจริง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จัก MolecuLight Inc. ในลักษณะนี้”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงละครนวัตกรรมเทคโนโลยี WoundCon Summer 2022 WMP จะจัดสัมมนาทางเว็บเกี่ยวกับ “นวัตกรรมชั้นนําด้านการจัดการบาดแผลและการป้องกันในผลิตภัณฑ์ &ampการดูแลปี 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม เวลา 13:30 น. EST ห้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจะถูกนําเสนอ, รวมทั้ง MolecuLightDX.
ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ Dr. Charles A. Andersen ผู้อํานวยการด้านการแพทย์ของคลินิกดูแลบาดแผลและโครงการฟื้นฟูแขนขาที่ศูนย์การแพทย์กองทัพ Madigan ในทาโคมารัฐวอชิงตันจะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขากับ MolecuLight และวิธีที่มันเปลี่ยนการปฏิบัติทางคลินิกของเขา “การใช้ MolecuLight ได้ปฏิวัติการปฏิบัติการดูแลบาดแผลของเราและตอนนี้ช่วยให้เราสามารถให้การดูแลบาดแผลเชิงรุกได้” “นี่คือจุดเปลี่ยน”

การลงทะเบียนสําหรับการสัมมนาผ่านเว็บมีให้ที่นี่

อุปกรณ์ MolecuLight i:X และ DX อาศัยหลักฐานทางคลินิกที่หลากหลายซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยแจ้งและปรับปรุงการตัดสินใจทางคลินิกในการดูแลบาดแผลได้อย่างไร รายการหลักฐานทางคลินิกนี้รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนมากกว่า 60 ฉบับและผู้ป่วยแผล 1,500 รายที่ตรวจ

เกี่ยวกับโมลคูไลท์อิงค์

โมเลคูไลท์ อิงค์ เป็น บริษัท ถ่ายภาพทางการแพทย์เอกชนที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการถ่ายภาพเรืองแสงที่เป็นกรรมสิทธิ์และจัดจําหน่ายในตลาดทางคลินิกหลายแห่ง อุปกรณ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาดของ MolecuLight รวมถึงระบบภาพและอุปกรณ์เสริมสําหรับการถ่ายภาพเรืองแสง MolecuLight i:X® และ DX™มอบอุปกรณ์ถ่ายภาพ ณ จุดดูแลแบบพกพาสําหรับตลาดการดูแลบาดแผลทั่วโลกสําหรับการตรวจจับแบบเรียลไทม์และการแปลความเครียดจากแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นในบาดแผลและการวัดบาดแผลแบบดิจิทัล . ขั้นตอน MolecuLight ที่ดําเนินการในสหรัฐอเมริกาอาจได้รับประโยชน์จากเส้นทางการชําระเงินคืนที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงรหัส CPT® สองรหัสสําหรับการทํางานของแพทย์เพื่อดําเนินการ “การถ่ายภาพเรืองแสงสําหรับการมีอยู่การแปลและการสัมผัสแบคทีเรีย” และการชําระเงินโดยคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (HOPD) และศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยนอก (ASC) ผ่านการกําหนดการชําระเงินผู้ป่วยนอก (APC) การจําแนกประเภท) บริษัท ยังดําเนินการเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการถ่ายภาพเรืองแสงที่เป็นเอกลักษณ์ในตลาดอื่น ๆ ทั่วโลกด้วยความต้องการที่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับการตอบสนองสําหรับวิธีนี้ เหล่านี้รวมถึงความปลอดภัยของอาหารเครื่องสําอางสําหรับผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรมที่สําคัญอื่น ๆ

ภาพ (โล่ประกาศเกียรติคุณสําหรับรางวัล “นวัตกรรมชั้นนําในการดูแลบาดแผล ปี 2022” จากวารสารการจัดการและป้องกันบาดแผล (WMP): Download

รูปภาพ (อุปกรณ์ MolecuLightDX Point-of-Care สําหรับแสดงภาระแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นในบาดแผลและสําหรับการวัดบาดแผลแบบดิจิตอลแบบไม่มีสติกเกอร์): ดาวน์โหลด
ร็อบ แซนด์เลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684, rsandler@moleculight.com, www.moleculight.com

ภาพถ่าย – https://mma.prnewswire.com/media/1855012/MolecuLight_MolecuLightDX__Wins_Award_as_a_Top_Innovation_in_Wou.jpg
กองทุนสวัสดิการสภาเขตเมสันของเมสัน TENDERS กองทุนเงินรายปีและกองทุนบําเหน็จบํานาญ – แจ้งเหตุการณ์ข้อมูล
ข่าวจัดทําโดย

กองทุนสวัสดิการสภาเขตเมสันประมูล, กองทุนเงินรายปีและกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
07 ก.ค. 2022 17:00 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, กรกฎาคม 7, 2022 /PRNewswire/ — กองทุนสวัสดิการสภาเขตเมสันประมูล, กองทุนเงินรายปีและกองทุนบําเหน็จบํานาญ (เรียกรวมกันว่า “กองทุน”) เพิ่งค้นพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนที่เข้าร่วมและรับผลประโยชน์จากกองทุน แม้ว่ากองทุนจะไม่ทราบถึงการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือพยายามทําผิดเพี้ยนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือพยายามใช้ แต่พวกเขากําลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และขั้นตอนที่บุคคลอาจดําเนินการเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนหากพวกเขารู้สึกว่าจําเป็นต้องทําเช่นนั้น

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 กองทุนได้ตระหนักถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของกองทุนบางแห่ง กองทุนเปิดIT Tech Packaging, Inc. ประกาศประสิทธิภาพของการแยกสต็อกแบบย้อนกลับ
ข่าวจัดทําโดย

ไอทีเทคบรรจุภัณฑ์, Inc
07 ก.ค. 2022 17:00 ET

แชร์บทความนี้

BAODING, จีน, กรกฎาคม 7, 2022 /PRNewswire/ — IT Tech Packaging, Inc. (NYSE American: ITP) (“IT Tech Packaging” หรือ “บริษัท”) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษที่หลากหลายชั้นนําในภาคเหนือของจีนประกาศในวันนี้ว่าการแยกหุ้นย้อนกลับ 1 ต่อ 10 (“การแยกหุ้นย้อนกลับ”) ซึ่ง บริษัท เปิดเผยก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ปี 2022 มีผลบังคับใช้ ณ เวลา 17:00 น. EST วันนี้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2022 (“วันที่มีผลบังคับใช้”) และจะสะท้อนให้เห็นในตลาดที่ตลาดเปิดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2022

การแยกหุ้นย้อนกลับภายใต้กฎหมายเนวาดาที่บังคับใช้ (เนวาดาแก้ไขกฎเกณฑ์ (“NRS”) มาตรา 78.207) ปรับสัดส่วนทั้งหุ้นที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท (ก) หุ้นสามัญ และ (ข) หุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด การแยกหุ้นย้อนกลับได้รับผลกระทบจาก บริษัท ที่ยื่นหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลง (” ใบรับรอง”) ตาม NRS มาตรา 78.209 กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐเนวาดาในวันที่มีผลบังคับใช้ ผลจากการยื่นหนังสือรับรองทําให้จํานวนหุ้นสามัญที่ได้รับอนุญาตของบริษัทลดลงจาก 500,000,000 หุ้นเป็น 50,000,000 หุ้น และจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและคงค้างลดลงตามลําดับ

ในวันที่มีผลบังคับใช้จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทจะถูกแปลงเป็นจํานวนหุ้นของหุ้นสามัญโดยอัตโนมัติเท่ากับ (i) จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและคงค้างของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าวทันทีก่อนการแยกหุ้นย้อนกลับ หารด้วย (ii) 10 โดยจํานวนหุ้นที่ได้ดังกล่าวปัดเศษขึ้นเป็นหุ้นทั้งหมดที่ใกล้ที่สุด จะไม่มีการออกหุ้นเศษส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแยกหุ้นย้อนกลับและจะไม่มีการชําระเงินสดหรือการพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเศษส่วนใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการแยกหุ้นย้อนกลับ

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ บริษัท นายหน้าไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ เนื่องจากผลกระทบของ Reverse Stock Split จะปรากฏในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ ผู้ถือหุ้นที่ถือใบรับรองกระดาษอาจ (แต่ไม่จําเป็นต้อง) ส่งใบรับรองไปยังตัวแทนการโอนและนายทะเบียนของ บริษัท การโอนหุ้นเอ็มไพร์ Empire Stock Transfer ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างจะออกใบรับรองหุ้นใหม่ซึ่งสะท้อนถึงการแยกหุ้นย้อนกลับให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ร้องขอ

เอ็มไพร์โอน
หุ้น 1859 วิทนีย์เมซ่าดร. เฮ
นเดอร์สัน, NV 89014

เกี่ยวกับไอทีเทคบรรจุภัณฑ์, Inc.

IT Tech Packaging, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษที่หลากหลายและมาสก์หน้าแบบใช้ครั้งเดียวในภาคเหนือของจีน การใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบหลัก (ยกเว้นผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่) ITP ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษสามประเภท ได้แก่ กระดาษลูกฟูกกระดาษขนาดกลางกระดาษพิมพ์ออฟเซตและผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ ด้วยการผลิตที่ตั้งอยู่ใน Baoding และ Xingtai ในมณฑลเหอเป่ย์ทางตอนเหนือของจีน ITP ตั้งอยู่อย่างมีกลยุทธ์ใกล้กับภูมิภาคปักกิ่งและเทียนจินซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานกิจกรรมอุตสาหกรรมและการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศ ITP ได้รับการจดทะเบียนใน NYSE อเมริกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2009 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: http://www.itpackaging.cn/.

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าให้ความคาดหวังความคิดเห็นความเชื่อหรือการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์และประสิทธิภาพในอนาคต คําแถลงที่ระบุโดยการใช้คําคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึง “เจตจํานง” “อาจ” “คาดหวัง” “โครงการ” “คาดการณ์” “แผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “ควร” และข้อความอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐานหลายประการรวมถึงตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้ระบุไว้ในการยื่นเอกสารของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ควรอ่านเอกสารเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวหลังจากวันที่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ตัวการสอบสวนทันทีด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์บุคคลที่สามเพื่อกําหนดลักษณะและขอบเขตของกิจกรรม การสอบสวนของกองทุนพบว่ามีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของกองทุนบางแห่งโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2021 ถึง 18 เมษายน 2022 ในขณะที่อยู่ในเครือข่ายนักแสดงที่ไม่ได้รับอนุญาตมีความสามารถในการเข้าถึงไดเรกทอรีบางอย่างที่เก็บไว้ในนั้น ดังนั้นกองทุนจึงดําเนินการตรวจสอบเนื้อหาของไดเรกทอรีอย่างครอบคลุมเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด (ถ้ามี) อยู่ในนั้นและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใครบ้าง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน

กองทุนกําหนดว่าข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่อาจรวมถึงชื่อของบุคคลบางคนหมายเลขประกันสังคมวันเดือนปีเกิดข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลการประกันสุขภาพ

กองทุนกําลังส่งจดหมายแจ้งไปยังบุคคลที่มีข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ในไดเรกทอรีที่ได้รับผลกระทบและอาจสามารถเข้าถึงได้โดยฝ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตในขอบเขตที่กองทุนมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องสําหรับบุคคลเหล่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ https://member.mtdctrustfunds.org นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนถึงกองทุนได้ที่ 520 Eighth Avenue, Suite 600, New York, NY 10018-4196

ที่มา เมสัน ประมูล’ กองทุนสวัสดิการสภาเขต, กองทุนเงินรายปีและกองทุนบําเหน็จบํานาญ

แหล่งที่มา โมลคูไลท์ อิงค์โรงแรมซัมมิท ประกาศกําหนดวันประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2022
ซัมมิทโรงแรมพรอพเพอร์ตี้, Inc. Logo. (PRNewsFoto/โรงแรมซัมมิท พร็อพเพอร์ตี้อิงค์)
ข่าวจัดทําโดย

โรงแรมซัมมิท พร็อพเพอร์ตี้อิงค์
07 ก.ค. 2022 17:00 ET

แชร์บทความนี้

ออสติน เท็กซัส 7 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — Summit Hotel Properties, Inc. (NYSE: INN) (“บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2022 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2022 หลังจากตลาดปิดทําการ

บริษัทจะดําเนินการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรมาสในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2022 เวลา 9:00 น. ET

1. หากต้องการเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าโดยใช้ลิงก์นี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการยืนยันพร้อมรายละเอียดการโทรเข้า

2. เว็บคาสต์สดของการประชุมทางโทรศัพท์สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ลิงก์นี้ การเล่นซ้ําของเว็บคาสต์จะมีอยู่ในส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์ของบริษัท www.shpreit.com จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2022

เกี่ยวกับโรงแรมซัมมิท
Summit Hotel Properties, Inc. เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยมุ่งเน้นที่การเป็นเจ้าของโรงแรมแบรนด์พรีเมี่ยมที่มีรูปแบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นหลักในส่วนที่หรูหราของอุตสาหกรรมที่พัก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2022 พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยโรงแรม 102 แห่ง โดย 61 แห่งเป็นของทั้งหมด โดยมีห้องพักทั้งหมด 15,323 ห้องตั้งอยู่ใน 24 รัฐ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท www.shpreit.com และติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์ได้ที่ @SummitHotel_INN

แหล่งที่มาซัมมิทโรงแรมคุณสมบัติ, Inc.พยาบาลชายสองคนได้รับรางวัลใหญ่#BadassNursesหลังจากได้รับคะแนนโหวตมากกว่า 8,000 คะแนนในการประกวดครั้งแรกของมหาวิทยาลัย Oak Point
มหาวิทยาลัยโอ๊คพอยต์ (PRNewsfoto/มหาวิทยาลัยโอ๊คพอยต์)
ข่าวจัดทําโดย

มหาวิทยาลัยโอ๊คพอยต์
07 ก.ค. 2022 17:01 ET

แชร์บทความนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ#BadassNurseมากกว่า 400 คนได้รับการยกย่องจากผลงานด้านการพยาบาลที่ยอดเยี่ยมจากทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Oak Point และผู้ที่ไม่ใช่ศิษย์เก่า

ชิคาโก 7 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — มหาวิทยาลัย Oak Point มีความยินดีที่จะประกาศว่าพยาบาลชายสองคนที่ไม่ดีเป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ของการประกวด Call All #BadassNurses Oak Point University ผู้นําทางวิชาการที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสําหรับอาชีพที่ประสบความสําเร็จในฐานะพยาบาลและผู้นําพยาบาลตั้งแต่ปี 1914 ได้เปิดตัวการประกวด Call All #BadassNurses ครั้งแรกในช่วงสัปดาห์พยาบาลแห่งชาติซึ่งส่งผลให้มีการเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่า 400 ครั้ง ผู้เข้ารอบสุดท้ายสิบแปดคนได้รับการคัดเลือก: เก้าคนในสองประเภทแต่ละประเภท — สารส้มมหาวิทยาลัย Oak Point และไม่ใช่สารส้ม ผู้ชนะรางวัลใหญ่ทั้งสองคนจะถูกกําหนดโดยการโหวตของประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน

Cesar Huerta และ Colin Orr ชนะการประกวด#BadassNursesของมหาวิทยาลัย Oak Point โดยได้รับรางวัลใหญ่จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 400 คนและผู้เข้ารอบสุดท้าย 18 คน
Cesar Huerta และ Colin Orr ชนะการประกวด#BadassNursesของมหาวิทยาลัย Oak Point โดยได้รับรางวัลใหญ่จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 400 คนและผู้เข้ารอบสุดท้าย 18 คน
ผู้ชนะรางวัลใหญ่ได้แก่ Cesar Huerta สารส้มและ Colin Orr ไม่ใช่สารส้ม Cesar Huerta, RN, BSN, MSHI เป็นนักวิเคราะห์การรายงานคุณภาพที่ Access เครือข่ายสุขภาพชุมชนในชิคาโก Colin Orr, RN, BSN, PHRN เป็นพยาบาล ER ที่ศูนย์การแพทย์ Rush Copley ในเมืองออโรรา รัฐอิลลินอยส์

ในการเสนอชื่อของเขา Huerta ได้รับการยกย่องว่าช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนที่ด้อยโอกาส เขาหลงใหลในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพและได้รับปริญญาโทด้านสารสนเทศด้านสุขภาพ เป้าหมายระยะยาวของ Huerta คือการมุ่งเน้นไปที่การดูแลเชิงป้องกันและการจัดการโรคเรื้อรังโดยการปรับปรุงการสื่อสารในที่ทํางาน เขากําลังดําเนินการรับรองเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้

“การฝึกซ้อมในสถานพยาบาลชุมชนทําให้ผมมีโอกาสใช้ภูมิหลังทางการพยาบาลเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่ด้อยโอกาสในระดับบุคคลและระดับประชากร ในบทบาทของฉันฉันได้รับแพลตฟอร์มเพื่อเป็นกระบอกเสียงและสนับสนุนผู้ที่ต้องการมันมากที่สุดต่อไป” Huerta

ผู้ชนะรางวัลใหญ่ Colin Orr ได้รับการเสนอชื่อโดยอดีตผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลายครั้งและอธิบายว่า Orr เป็นคนที่ก้าวไปไกลกว่านั้นเพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ป่วยยังนิยามเขาเพิ่มเติมว่ามีชีวิตชีวาเอาใจใส่และเป็นมืออาชีพ เขาใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่คาดหวัง

“การได้รับการเสนอชื่อจากผู้ป่วยให้เป็นพยาบาลที่ไม่ดีหมายถึงการดูแลและความเห็นอกเห็นใจที่ฉันนํามาด้วยในการทํางานทุกวันสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของผู้ป่วยของฉัน คุณไม่มีทางรู้ว่าผู้ป่วยของคุณกําลังเผชิญกับอะไร งานหรือความเมตตาที่เล็กที่สุดสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์ของพวกเขาและฟื้นฟูศรัทธาของพวกเขาในด้านการแพทย์” Orr กล่าว

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลใหญ่ของเรา Cesar และ Colin ผู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายของผู้ชายในการพยาบาลและความหลากหลายของเส้นทางที่มีอยู่ในอาชีพนี้” Therese A. Scanlan, EdD “เราภูมิใจในผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เข้ารอบสุดท้าย#BadassNurseและเราหวังว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพยาบาลรุ่นต่อไปด้วยการแบ่งปันเรื่องราวของคุณ”

Huerta และ Orr ต่างก็ได้รับแพ็คเกจวันหยุดสําหรับสองคนและจะปรากฏตัวในระยะที่สองของแคมเปญ ‘Built to Be Baddass’ ของมหาวิทยาลัย Oak Point ที่มีพยาบาลและเรื่องราวของพวกเขา เป้าหมายของแคมเปญคือการแบ่งปันกับโลกว่าสิ่งที่พยาบาลทําทุกวันไม่เพียง แต่ยากเท่านั้น แต่ยังท้าทายอย่างมากในทุกด้านทั้งทางอารมณ์ร่างกายและสติปัญญา และพวกเขาทํางานของพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจพระคุณความมุ่งมั่นและความอดทน ยิ่งไปกว่านั้นพยาบาลยังฉลาดยืดหยุ่นและมีไหวพริบไม่เหมือนใคร พวกเขาเป็น badasses จริง

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโอ๊คพอยต์
มหาวิทยาลัย Oak Point เดิมชื่อ Resurrection University เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไรมุ่งมั่นที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ที่มีสุขภาพดีโดยมีวิทยาเขตในชิคาโกและโอ๊คบรูครัฐอิลลินอยส์ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาการพยาบาล, หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาการถ่ายภาพรังสี, และไมโครเครดิตผ่านคณะวิชาการศึกษาเกิดใหม่. Oak Point นําเสนอเทคโนโลยีซิมที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคและเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สําหรับผู้ที่กําลังมองหาปริญญาและการรับรองด้านการดูแลสุขภาพ เยี่ยมชม oakpoint.edu สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ : โดโรธีคอยล์, 773-332-6PureWeb และ SuperViz กําลังสร้างเมตาเวิร์สที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสร้างขึ้นจากการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
เพียวเว็บ x ซูเปอร์วิซ (ซีเอ็นดับเบิลยู กรุ๊ป/เพียวเว็บ.)
ข่าวจัดทําโดย

เพียวเว็บ.
07 ก.ค. 2022 17:03 ET

แชร์บทความนี้

SuperViz ให้ลูกค้า PureWeb สามารถแนะนําคุณสมบัติการประชุมภาพและเสียงแบบเรียลไทม์ให้กับประสบการณ์ 3 มิติที่สมจริงแบบสตรีม

CALGARY, AB, July 7, 2022 /PRNewswire/ – PureWeb แพลตฟอร์มระดับองค์กรชั้นนําสําหรับการสตรีมเนื้อหา 3 มิติบนเว็บแบบโต้ตอบได้ร่วมมือกับ SuperViz ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม telepresence ชั้นนําสําหรับการประชุมภายในพื้นที่เสมือน ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ผู้คนมองเห็นและพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ด้วยความรู้สึกถึงการแสดงตน ทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อม 3 มิติที่สตรีมราวกับว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยกัน

ด้วยการผสานรวม SuperViz และ PureWeb แบรนด์และธุรกิจสามารถโฮสต์ประสบการณ์ 3 มิติที่สมจริงซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ Unreal Engine หรือ Unity สตรีมไปยังอุปกรณ์ใด ๆ โดยใช้แพลตฟอร์ม PureWeb และเชิญผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมแบบเรียลไทม์หรือทัวร์แนะนําภายในประสบการณ์โดยใช้การผสานรวมภาพและเสียงของ SuperViz – ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดหรืออุปกรณ์พิเศษ

“มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและดื่มด่ําซึ่งเป็นไปได้ใน metaverse” Kevin Viggers หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Sa Game Line กล่าว “แต่สิ่งที่จะทําให้ metaverse เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างแท้จริงคือความสามารถในการตอบสนองความต้องการหลักอย่างหนึ่งของมนุษย์นั่นคือการเชื่อมต่อกับผู้อื่น การผสานรวม Superviz ใหม่นี้ช่วยให้แอปพลิเคชัน PureWeb Reality สามารถเชื่อมต่อกับทุกคนในขณะที่เพลิดเพลินกับประสบการณ์ metaverse”

“ภารกิจของ SuperViz ในการปรับปรุงการเข้าถึงทั่วโลกเพื่อการทํางานร่วมกันจากระยะไกลและการเชื่อมต่อที่มีสถานที่ตั้งเป็นหัวข้อ, สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับภารกิจของ PureWeb เพื่อให้ metaverse สามารถเข้าถึงได้,”Russ Rive, SuperViz CEO และ Cofounder กล่าวว่า. “ด้วยการผสานรวมใหม่นี้ ทุกคนทุกที่ ไม่เพียงแต่สามารถแจกจ่ายประสบการณ์ 3 มิติที่สมจริงของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังใช้พวกเขาเพื่อเชื่อมต่อ ดําเนินธุรกิจ และทํางานร่วมกันภายในโครงการราวกับว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยกัน”

การผสานรวม PureWeb x SuperViz นี้สามารถใช้เพื่อส่งมอบการประชุมแบบเรียลไทม์ทัวร์แนะนําและการทํางานร่วมกันจากระยะไกลสําหรับประสบการณ์ 3 มิติใด ๆ สําหรับอุตสาหกรรมใด ๆ ในระดับโลก

วิธีที่เราทํางาน เล่น และเชื่อมต่อจากระยะไกลกําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ PureWeb รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ SuperViz เพื่อยกระดับประสบการณ์ metaverse ไปอีกขั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PureWeb x SuperViz โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

www.pureweb.com.

เกี่ยวกับเพียวเว็บ
PureWeb เป็นโซลูชันระดับองค์กรสําหรับการกระจายระบบคลาวด์ของแอปพลิเคชัน metaverse 3 มิติที่สมจริง แอปพลิเคชันเหล่านี้สร้างขึ้นใน Unreal Engine หรือ Unity รองรับการสร้างภาพสถาปัตยกรรม ฝาแฝดดิจิทัล การทํางานร่วมกันภายใน การมีส่วนร่วมของลูกค้า และประสบการณ์เมตาเวิร์สเชิงพาณิชย์รุ่นต่อไป

PureWeb ช่วยลดความยุ่งยากและเร่งการพัฒนาและการปรับใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงประสบการณ์แต่ละอย่างผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้

แพลตฟอร์มของเราจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และการใช้งานทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดเวลาแฝงและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับซูเปอร์วิซ
SuperViz เป็นแพลตฟอร์ม telepresence สําหรับการทํางานร่วมกันที่สมจริงภายในเนื้อหาเชิงพื้นที่ การผสมผสานระหว่างการประชุมทางวิดีโอและอวตารภายในพื้นที่เสมือนสร้างความรู้สึกแสดงตนโดยตรงในเบราว์เซอร์ ผู้คนสามารถเทเลพอร์ตไปด้วยกันได้แทบทุกที่โดยเพียงแค่คลิกลิงก์เว็บการประชุม SuperViz ให้บริการอุตสาหกรรมที่พื้นที่ห่างไกลและโมเดล 3 มิติเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินงานของพวกเขา อุตสาหกรรมรวมถึงการผลิต, AEC, BIM, การจัดการการก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์, การจัดการทรัพย์สิน, การประกันภัย,Black is Beautiful NFT ประกาศให้ NBA All-Star Bam Adebayo เป็นผู้ทํางานร่วมกันในการก่อตั้ง
ข่าวจัดทําโดย

บ้านของเฟิร์ส
07 ก.ค. 2022 17:04 ET

แชร์บทความนี้

ไมอามี่, กรกฎาคม 7, 2022 /PRNewswire/ — Black is Beautiful, โครงการ NFT โดย House of First และ The Painted House ประกาศในวันนี้ว่า Bam Adebayo (Miami Heat Center, NBA All-Star และผู้ใจบุญ) จะเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโดยมุ่งเน้นที่การยกระดับผู้สร้างสีทั่วทั้งพื้นที่ Web3 และที่อื่น ๆ

คอลเล็กชัน NFT ชิ้นเอก 1,000 ชิ้นนี้สร้างขึ้นโดย Nick Davis ศิลปินจากฟลอริดาและแสดงภาพอารมณ์ดิบอันน่าทึ่งของชาวอเมริกันผิวดําที่นําทางทั้งความสุขและการต่อสู้ในชีวิตประจําวันในอเมริกา

แบม อเดบาโย่
แบม อเดบาโย่
“ฉันรู้สึกทึ่งกับธรรมชาติทางประวัติศาสตร์ของคอลเล็กชันใหม่นี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหลือเชื่อในการนําเสนอศิลปะสีดําและชีวิตคนผิวดําในรูปแบบใหม่ ๆ ในขณะที่สร้างโอกาสในการสนับสนุนความหลากหลายที่มากขึ้นและเป็นตัวแทนที่เพิ่มขึ้น” Bam Adebayo

ในฐานะทหารเกณฑ์ระดับห้าดาว Adebayo ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในผู้มีแนวโน้มระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดีที่สุดของชั้นเรียนปี 2016 และมุ่งมั่นกับมหาวิทยาลัยเคนตักกี้ซึ่งต่อมาเขาได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 14 โดยรวมโดย Miami Heat ในร่างปี 2017 หนุ่มใหญ่แต่เก่งกาจในทีมออลสตาร์และตอนนี้เป็นแชมป์โอลิมปิกแบมเซ็นสัญญาขยายสัญญาสูงสุดกับไมอามีฮีตในปี 2020 ในบ้านที่แบมซื้อมาริลีนแม่ของเขาในปี 2020 มีป้ายเขียนว่า “อย่าลืมว่าคุณมาจากไหน และอย่ามองข้ามว่าคุณกําลังจะไปที่ไหน”

แบมเข้าร่วมกลุ่มพิเศษของผู้ร่วมก่อตั้งในปัจจุบัน ได้แก่ Ja Rule (แร็ปเปอร์, นักแสดง &ampผู้ประกอบการ, ผู้ร่วมก่อตั้ง Painted House), Ashanti (นักร้อง / นักแต่งเพลงที่ได้รับรางวัลแกรมมี่); Shira Lazar (พิธีกรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่, นักแสดงหญิง, นักเขียนและบล็อกเกอร์); Nely Galan (ลาติน่า มีเดีย ไดนาโม, นักเขียนที่ขายดีที่สุด &ผู้สนับสนุนการเสริมพลังสตรี), Deion Sanders (อดีตผู้เล่น NFL และ MLB, หัวหน้าโค้ชที่ Jackson State) และอีกมากมาย ตัวแทนกลุ่มผู้นําที่หลากหลายผู้ร่วมงานผู้ก่อตั้งได้มารวมตัวกันเพื่อให้เวลาแบรนด์ข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนภารกิจและความก้าวหน้าของโครงการ

ตามหลักการของแบม Black is Beautiful มุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ด้านการกุศลโดยร่วมมือกับ HBCUs ที่หลากหลายพร้อมกับองค์กรและสถาบันของคนผิวดํา – เพื่อรับทุนการกุศลพร้อมกับโอกาสในการศึกษาการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม นอกจากนี้แบมจะร่วมมือกับโครงการเพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษของผู้ถือรวมถึงการเข้าถึงกิจกรรมสดพิเศษระหว่าง Art Basel Miami, CES, SXSW &NFT นิวยอร์คการมีส่วนร่วมของชุมชนสินค้าที่ไม่เหมือนใครการศึกษา web3 และอื่น ๆ

Black is Beautiful จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคมและรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับศิลปินและนักสะสมหน้าใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ Web3 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการรวบรวมและการทําเหรียญกษาปณ์โปรดไปที่: https://houseoffirst.com/collections/blackisbeautiful

เกี่ยวกับแบม อเดบาโย

แบม อเดบาโย่ เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของไมอามีฮีต NBA All-Star ปี 2020 ซึ่งคว้าถ้วยรางวัล Skills Challenge กลับบ้านใน All-Star Saturday Night ได้กลายเป็นส่วนสําคัญของแกนหลักของ Heat นับตั้งแต่ถูกเกณฑ์ทหาร 14 ปีth โดยรวมในร่าง NBA 2017 ในปี 2019 แบมได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 100 ผู้เล่น NBA อันดับต้น ๆ ของ Sports Illustrated และประสบความสําเร็จในการวางตําแหน่งตัวเองเพื่อเข้าร่วมบริษัทชั้นนําในหนังสือประวัติศาสตร์ NBA เรื่องราวของเขาสู่การเป็นดารามีรายละเอียดโดย Sports Illustrated ในปี 2017 และเขายังเป็นที่รู้จักจากการมีความสัมพันธ์ที่พิเศษมากกับแม่ของเขาที่เลี้ยงดูเขาจากจุดเริ่มต้นที่ต่ําต้อยและยังคงมีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของเขาในปัจจุบัน เขาก่อตั้งมูลนิธิ BAM ในปี 2017 เพื่อให้การสนับสนุนและขยายโอกาสสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูก ๆ ของพวกเขา และได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Rising Star Honoree ปี 2019 โดย Champions for Philanthropy ก่อนเอ็นบีเอ แบมได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของนอร์ทแคโรไลนา เกเตอเรด (2016), นอร์ทแคโรไลนา มิสเตอร์ บาสเก็ตบอล (2016) และแมคโดนัลด์ ออล-อเมริกัน (2016)

เกี่ยวกับเฮาส์ ออฟ เฟิร์ส

House of First เป็น Launchpad สําหรับใหม่ นวนิยาย และน่าสังเกตในโลกของ NFT พันธมิตรที่ดีที่สุดสําหรับนักสะสมและผู้สร้างมันทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างศิลปะบล็อกเชนและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นคอลเล็กชัน NFT เปิดตัวของศิลปินหรือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมชิ้นต่อไปของผู้สร้าง House of First เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการปลูกฝังและยกระดับงานศิลปะที่น่าสนใจและความสามารถพิเศษ แพลตฟอร์มนี้ให้คอลเลกชันที่มีการเข้าถึงงานศิลปะที่โดดเด่นเป็นพิเศษก่อนใครประสบการณ์ metaverse ที่ไม่เหมือนใครความร่วมมือเชิงกลยุทธ์การพบปะในโลกแห่งความเป็นจริงและชุมชนระดับโลกที่ครอบคลุมและมีชีวิตชีวา การค้าปลีกและการประยุกต์ใช้ metaverse B2B201

ID Line GClub ไลน์จีคลับ ID Line GClub ไอดีไลน์ จีคลับ ไลน์ GClub

ID Line GClub ไลน์จีคลับ ID Line GClub ไอดีไลน์ จีคลับ ไลน์ GClub สมัครสล็อตจีคลับ สมัครจีคลับสล็อต สมัครเล่นสล็อตจีคลับ จีคลับสล็อตออนไลน์ จีคลับสล็อตมือถือ สล็อต GClub จีคลับสล็อต สล็อตรอยัลจีคลับ เล่นสล็อตจีคลับ สล็อตออนไลน์ GClub คิดร่วมกันแตะริชาร์ดทรานเพื่อนําภูมิภาคเบย์แอเรียเป็นผู้จัดการทั่วไป
ข่าวจัดทําโดย

คิดไปด้วยกัน
30 มิ.ย. 2022 22:32 ET

แชร์บทความนี้

ผู้นําระดับภูมิภาคใหม่เพื่อเป็นผู้นําโรงเรียน 24 แห่งและนักเรียนมากกว่า 2,000 คน

SANTA ANA รัฐแคลิฟอร์เนีย 30 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — Think Together ผู้ให้บริการที่ไม่แสวงหาผลกําไรชั้นนําของแคลิฟอร์เนียในการปรับปรุงโรงเรียนขยายการเรียนรู้และโปรแกรมหลังเลิกเรียนประกาศในวันนี้ถึงการเลื่อนตําแหน่ง Richard Tran, M. Ed. เป็นผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาค Bay Area ขององค์กร ทรานมีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในพื้นที่การเรียนรู้แบบขยายและล่าสุดดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการและการดําเนินงานในภูมิภาคริเวอร์ไซด์เคาน์ตี้ของ Think Together ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดขององค์กร

ลองคิดร่วมกันตั้งชื่อ Richard Tran เป็นผู้จัดการทั่วไปบริเวณอ่าว Think Together จะจ้างพนักงาน 2,000 คนในฤดูใบไม้ร่วงนี้

Richard Tran, M. Ed. ในฐานะผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของภูมิภาคเบย์แอเรีย
Richard Tran, M. Ed. ในฐานะผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของภูมิภาคเบย์แอเรีย
ในตําแหน่งใหม่ของเขา Tran จะนําทีมของไซต์และเจ้าหน้าที่ธุรการมากกว่า 200 คนที่ทํางานเพื่อสนับสนุนนักเรียน 2,292 คนที่ลงทะเบียนเรียนหลังเลิกเรียนและขยายโปรแกรมการเรียนรู้ใน 24 โรงเรียนในเขตการศึกษาแบบครบวงจรนวร์กโรงเรียน Alum Rock Unified และ San Jose Unified School District นอกจากนี้เขายังจะทํางานร่วมกับมูลนิธิเอกชนและผู้ให้ทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนส่วนตัวและเป็นผู้นํานวัตกรรมโปรแกรม

“ทักษะการเป็นผู้นําของ Richard ทําให้เขาก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งได้อย่างรวดเร็ว และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เขาเป็นหัวหน้าภูมิภาค Bay Area ของเรา” แรนดี้ บาร์ธ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Think Together กล่าว “ด้วยอาชีพที่ร่ํารวยในการเรียนรู้ที่ขยายตัวตั้งแต่การจัดการโปรแกรมไปจนถึงการพัฒนาหลักสูตรการเข้าถึงชุมชนและอื่น ๆ ริชาร์ดอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการดูแลโปรแกรม Think Together’s Bay Area”

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งของ Tran ภูมิภาคบริเวณอ่าวของ Think Together กําลังมองหาที่จะเติมเต็มบทบาทระดับผู้ดูแลระบบและไซต์ในสามเขตและเกือบ 2,000 ตําแหน่งทั่วทั้งรัฐ ผู้สมัครทุกระดับประสบการณ์สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่ผู้นําโปรแกรมภาคฤดูร้อนไปจนถึงการสนับสนุนด้านการบริหารช่างเทคนิคไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาการเรียนรู้ปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ไซต์เช่นหัวหน้าโปรแกรมและผู้ประสานงานไซต์ทํางานโดยตรงกับนักเรียนในห้องเรียน งานเหล่านี้มีความยืดหยุ่นกับกะที่ทํางานตามปกติในช่วงเวลาหลังวันเรียนและเหมาะสําหรับ: นักศึกษาวิทยาลัยที่กําลังมองหาอาชีพด้านการศึกษาและบริการสังคมบุคคลกึ่งเกษียณที่กําลังมองหารายได้เสริมและผู้ปกครองที่กําลังมองหางานพาร์ทไทม์ที่ยืดหยุ่นตามตารางเวลาของบุตรหลาน

“เรากําลังมองหาบุคคลที่มีความสามารถซึ่งหลงใหลในการทํางานกับนักเรียนเพื่อนําพวกเขาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สมรรถภาพทางกายและหลักสูตรที่สมบูรณ์” ฮอลลี่เพอร์รี่ผู้อํานวยการอาวุโสของ Talent Acquisition กล่าว “สมาชิกในทีมผู้นําอาวุโสของเราหลายคนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานระดับไซต์และได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน ริชาร์ดเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่ใครบางคนสามารถค้นหาความหลงใหลและเส้นทางอาชีพของพวกเขาไปสู่ความเป็นผู้นําโดยเริ่มจากระดับชุมชน”

ความสนุกสนานในการจ้างงานเกิดขึ้นเมื่อ Think Together เตรียมพร้อมสําหรับฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนด้านการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 โดยรัฐแคลิฟอร์เนีย นี่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยรวม 123 พันล้านดอลลาร์ในระบบ K-12 เพื่อจัดการกับการฟื้นตัวของการเรียนรู้ของนักเรียนและจินตนาการถึงการศึกษาใหม่และขยายโซลูชันการเรียนรู้สําหรับนักเรียนทุกคนในรัฐ

นอกเหนือจากโปรแกรมการเรียนรู้ที่ขยายออกไปแล้ว Tran จะทํางานร่วมกับ Yecenia Cardenas, M. Ed ผู้อํานวยการบริหารของ Early Learning &amp School Age Programs เพื่อดําเนินการตามแผนสําหรับการขยายโปรแกรมการเรียนรู้ปฐมวัยในภูมิภาค Bay Area ปัจจุบันภูมิภาค Think Together เปิดสอนโรงเรียนอนุบาลสองภาษาเต็มวันสําหรับเด็กอายุ 3-4 ปีใน Alum Rock Unified โดยมีแผนจะให้บริการนักเรียนเกือบสองเท่า

เกี่ยวกับคิดไปด้วยกัน
Think Together ร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อแสวงหาความเสมอภาคทางการศึกษาและความเป็นเลิศสําหรับเด็กทุกคน ในฐลิเธียม Rock Tech ประกาศผลการทดสอบจากโครงการเจาะอย่างต่อเนื่องที่ทะเลสาบจอร์เจีย (CNW กลุ่ม / ร็อคเทคลิเธียมอิงค์) ข่าวจัดทําโดย ร็อคเทคลิเธียมอิงค์ 30 มิ.ย. 2022 22:35 ET แชร์บทความนี้ แวนคูเวอร์, ก่อนคริสต์ศักราช, มิถุนายน 30, 2022 /PRNewswire/ – ร็อคเทคลิเธียมอิงค์ (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (“บริษัท” หรือ “Rock Tech”) มีความยินดีที่จะประกาศผลการทดสอบล่าสุดจากโครงการเจาะอย่างต่อเนื่องของ บริษัท (” โครงการเจาะ”) ที่โครงการลิเธียมจอร์เจียเลคที่เป็นเจ้าของ 100% ในเขตเหมืองแร่ธันเดอร์เบย์ของออนแทรีโอ (” โครงการจอร์เจียเลค”) Rock Tech เริ่มโครงการเจาะในปี 2021 เพื่อสนับสนุนการศึกษาก่อนความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องที่ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ Georgia Lake ผลการขุดเจาะในปัจจุบันมาจากการขุดเจาะทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 และฤดูหนาวปี 2022 ส่วนของโครงการเจาะและจะรวมอยู่ในการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเป็นไปได้ของโครงการจอร์เจียเลค ผลลัพธ์เหล่านี้ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่สองจาก 3 ชุดจากช่วงฤดูหนาวปี 2021 และฤดูใบไม้ผลิปี 2022 ของโครงการขุดเจาะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเจาะ Robert MacDonald ผู้จัดการทั่วไปของโครงการ Georgia Lake กล่าวว่า “Rock Tech พอใจกับความคืบหน้าของโครงการเจาะของเราที่โครงการจอร์เจียเลคของเรา เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาก่อนความเป็นไปได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ Georgia Lake Project ในขณะที่ดําเนินการอนุญาตโครงการพร้อมกัน” โครงการจอร์เจียเลคซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง Nipigon และ Beardmore ออนแทรีโอประกอบด้วยสัญญาเช่าแร่ 1,042 เฮกตาร์และการเรียกร้องแร่ 5,686 เฮกตาร์ (ดูรูปที่ 1) นับตั้งแต่เริ่มโครงการเจาะในปี 2021 บริษัทได้ดําเนินการขุดเจาะเพชรประมาณ 21,000 เมตรโดยเน้นที่แหล่งแร่เพกมาไทต์สโปดูมีน 5 แห่งที่เรียกว่า Main Zone North (“MZN”), Conway, Main Zone Southwest (“MZSW”), Harricana และ Line 60 (ดูรูปที่ 2) วัตถุประสงค์ของโครงการเจาะคือเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการประมาณการทรัพยากรแร่ในปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ Georgia Lake และเพื่อยกระดับการจําแนกทรัพยากรจากทรัพยากรที่อนุมานส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่ระบุเป็นส่วนใหญ่รวมถึงการทดสอบส่วนขยายที่เป็นไปได้ของทรัพยากรแร่ที่ลดลงและตามการโจมตีของเงินฝาก ผลการตรวจวิเคราะห์จากชุดตัวอย่างหลักชุดแรกจากโครงการเจาะได้รับการประกาศในการแถลงข่าวลงวันที่ 12 มกราคม 2022 KEY EXPLORATION HIGHLIGHTS Thirty-six (36) NQ1 diamond drill holes totaling 11,604 metres were completed at the MZN deposit. Thirty-five (35) NQ diamond drill holes totaling 5,943 metres were completed at Conway. Sixteen (16) NQ diamond drill holes totaling 3,437 metres were completed at MZSW, Harricana and Line 60. New significant results from the program included (all results listed below) Main Zone North NC-21-16 11.4m (true width) at 1.09% Li2O starting at 284.1m NC-21-20 13.2m (true width) at 1.37% Li2O starting at 195.5m NC-22-02 9.0m (true width) at 1.17% Li2O starting at 284.4m Conway CON-22-04 7.0m (true width) at 1.36% Li2O starting at 96.3m CON-22-23 8.2m (true width) at 1.16% Li2O starting at 47.0m The Drill Program extended mineralization along strike and down dip of MZN and Conway deposits (See below for details). ______________________________ 1 Note: Represents core samples of 47.6mm in diameter. DETAILS ABOUT THE MAIN ZONE NORTH DRILLING เงินฝาก MZN ประกอบด้วยเขื่อนเพ็กมาไทต์หลายอันที่ซ้อนกันซึ่งถูกจัดกลุ่มเป็นระบบเพกมาไทต์ “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้” ที่ MZN การทําให้เป็นแร่ Spodumene ที่ MZN ตีที่ 235 องศานานกว่า 1 กม. และลดลง 60 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ MZN โครงการเจาะได้ขยายการทําแร่สโปดูมีนเป็นระยะทาง 50 – 100 เมตรลงจากการแช่เพกมาไทต์ที่รู้จักเป็นเวลาประมาณ 300 เมตรตามแนวฝั่งตะวันออกของเงินฝาก (ดูตารางที่ 1 และรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5) รายละเอียดเกี่ยวกับการขุดเจาะคอนเวย์ เงินฝากคอนเวย์เป็นเจ้าภาพหนึ่งเขื่อนเพ็กมาไทต์หลักที่มีแร่ spodumene ที่โดดเด่นที่ 210 องศาสําหรับ 800 เมตรและลดลง 70 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การขุดเจาะในปี 2021 – 2022 ที่ Conway ขยายการทําแร่ spodumene เป็นระยะทาง 100 เมตรตามแนวทิศเหนือไปจนถึงระดับ 75 เมตร (ดูตารางที่ 2 และรูปที่ 5 และรูปที่ 6) รายละเอียดเกี่ยวกับโซนหลักตะวันตกเฉียงใต้ HARRICANA และสาย 60 เงินฝาก MZSW ตั้งอยู่ 1 กม. ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเงินฝาก MZN เป็นเจ้าภาพสามขนาน – pegmatites spodumene sub-parallel ที่ตีที่ 235 องศาสําหรับ 300 เมตร, จุ่ม 70 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ. เงินฝาก Harricana และ Line 60 ตั้งอยู่ 1 และ 1.5 กม. ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเงินฝาก MZN รัฐแฮร์ริคานาประกอบด้วยเขื่อนคู่ขนานย่อยสองแห่ง คือ รัฐแฮร์ริคานาเมน และรัฐแฮร์ริคานาตะวันตก Harricana Main โจมตีที่ 220 และลดลง 60 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รัฐแฮร์ริคานาตะวันตกตีที่ 220 และลดลง 60 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในครึ่งใต้ของเขื่อน อย่างไรก็ตามการวางแนวของเขื่อนเปลี่ยนเป็นการตี 140 โดยลดลง 60 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางตอนเหนือ ดูตารางที่ 3 และรูปที่ 5 สําหรับจุดตัดเพกมาไทต์ที่สําคัญที่ MZSW และ Harricana ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างและ QAQC ตัวอย่างถูกถ่ายผ่านเพ็กมาไทต์ที่มีสโปดูมีนทุกชิ้นและ 1 เมตรเข้าไปในหินโฮสต์ที่แห้งแล้งทั้งสองด้านของไดค์ ความยาวตัวอย่างอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร แม้ว่าความยาวของตัวอย่างแต่ละรายการจะถูกกําหนดตามการแบ่งเขตภายในของไดค์และตําแหน่งของหน้าสัมผัส แกนที่จะสุ่มตัวอย่างถูกตัดครึ่งโดยครึ่งหนึ่งถูกส่งไปวิเคราะห์และอีกครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ในกล่องสําหรับการอ้างอิง แกนหลักทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่โรงงานหลักของ Rock Tech ใน Beardmore รัฐออนแทรีโอ แต่ละตัวอย่างถูกใส่ลงในถุงตัวอย่างพลาสติกของตัวเองด้วยแท็กตัวอย่างและปิดด้วยความสัมพันธ์ซิป ประมาณ 13% ของตัวอย่างที่ส่งไปยัง Activation Laboratories Ltd. (“Actlabs”) สําหรับการวิเคราะห์เป็นตัวอย่าง QAQC ที่แทรกลงในสตรีมตัวอย่างและประกอบด้วยมาตรฐานลิเธียมคุณภาพสูงและต่ําวัสดุเปล่าและรายการที่ซ้ํากัน ตัวอย่างถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเตรียมการของ Actlabs ในเจอรัลด์ตันและธันเดอร์เบย์ออนแทรีโอเพื่อบดและบดและต่อมาถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการธรณีเคมีของ Actlabs ใน Ancaster รัฐออนแทรีโอเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 41 ชิ้นโดยใช้ฟิวชั่นบวก ICP-OES หรือ ICP-MS การวิเคราะห์ลิเธียมเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ฟิวชั่นโซเดียมเปอร์ออกไซด์ร่วมกับ ICP-OES Actlabs เป็นอิสระจากบริษัท การเปิดเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค การเปิดเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย Amanuel Bein, P.Geo. หัวหน้านักธรณีวิทยาการสํารวจของโครงการ Georgia Lake ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลโครงการแร่ 43-101 ของเครื่องมือแห่งชาติ ข้อมูลการสํารวจถูกรวบรวมและตรวจสอบตามแนวทางที่ระบุไว้ในแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสํารวจแร่ของ CIM เกี่ยวกับร็อคเทคลิเธียมอิงค์ Rock Tech Lithium Inc. is a cleantech company with operations in Canada and Germany that aims to supply the automotive industry with high quality, “made in Germany” lithium hydroxide. As early as 2024, Rock Tech intends to commission Europe’s first lithium converter with a production capacity of 24,000 tonnes per year. This is equivalent to the volume needed to equip around 500,000 electric cars with lithium-ion batteries. Rock Tech owns the Georgia Lake Project in Ontario, Canada. The Company has set itself the goal of creating a closed loop for lithium, thus closing the raw material gap on the road to clean mobility. As early as 2030, around 50 percent of the raw materials used by Rock Tech are expected to come from the recycling of batteries. Rock Tech Lithium Inc. – Powering the Battery Age www.rocktechlithium.com On behalf of the Board of Directors, Dirk Harbecke Chairman Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release. หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเตือนต่อไปนี้เพิ่มเติมจากข้อความเตือนและข้อจํากัดความรับผิดชอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในที่อื่นหรืออ้างอิงโดยข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ข้อมูลบางอย่างที่กําหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า”) ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวัง การประมาณการ และสมมติฐานในปัจจุบันของ Rock Tech ในแง่ของประสบการณ์และเป็นการรับรู้ถึงแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อาจเป็นข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยใช้คําหรือวลีเช่น “ประมาณการ”, “โครงการ”, “คาดการณ์”, “คาดหวัง”, “ตั้งใจ”, “เชื่อ”, “ความหวัง”, “อาจ” และสํานวนที่คล้ายกันเช่นเดียวกับ “จะ”, “จะ” และข้อบ่งชี้อื่น ๆ ทั้งหมดของกาลในอนาคต ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่กําหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งโดยข้อความเตือนที่อ้างถึงในส่วนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นใหม่นี้มีข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ: ข้อความเกี่ยวกับโครงการเจาะและการศึกษาความเป็นไปได้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงวัตถุประสงค์ผลลัพธ์และระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ความคาดหวังของ บริษัท เกี่ยวกับโครงการ Georgia Lake รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับแผนกิจกรรมในอนาคตและตารางเวลาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและกิจกรรมการสํารวจและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ข้อความเกี่ยวกับแผนของบริษัทเกี่ยวกับตัวแปลงลิเธียมที่เสนอ รวมถึงระยะเวลาและคุณสมบัติต่างๆ ของบริษัท ข้อความและความคาดหวังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ความเห็น ความเชื่อ และความคาดหวังของ Rock Tech เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนา ID Line GClub และการสํารวจและโครงการของบริษัทฯ ตลอดจนแผนงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการสําหรับการดําเนินงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานการประมาณการความคาดหวังการวิเคราะห์และความคิดเห็นของ บริษัท และในบางกรณีผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่สามซึ่งเชื่อว่าผู้บริหารของ Rock Tech มีความสมเหตุสมผลในขณะที่พวกเขาทํา สมมติฐานการประมาณการและปัจจัยอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึงเหนือสิ่งอื่นใด: โครงการเจาะและการศึกษาก่อนความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องจะยังคงดําเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ในปัจจุบันการเติบโตที่คาดหวังผลการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตโอกาสโอกาสในการเติบโตและการจัดหาเงินทุนที่มีให้กับ บริษัท สภาพธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วไปผลการพัฒนาและการสํารวจความสามารถของ Rock Tech ในการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ บริษัท ธุรกิจ รายการข้างต้นไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนของสมมติฐานทั้งหมดที่อาจถูกนํามาใช้ในการพัฒนาข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า ในขณะที่ Rock Tech พิจารณาว่าสมมติฐานการประมาณการและปัจจัยเหล่านี้มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ไม่ควรอ่านข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนี้ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้ายังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่รู้จักและไม่รู้จักและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Rock Tech ซึ่งอาจทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผลลัพธ์ประสิทธิภาพและ / หรือความสําเร็จของ Rock Tech แตกต่างอย่างมากจากข้อมูลที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผลลัพธ์ผลการดําเนินงานและ / หรือความสําเร็จแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงเงินทุนที่จําเป็นในการลงทุนในโอกาสและโครงการที่มีอยู่ และในแง่ที่น่าพอใจ ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 และการสู้รบทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด ความเสี่ยงที่ Rock Tech จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสินค้าโภคภัณฑ์และราคาอื่น ๆ ความสามารถของ Rock Tech ในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะและเพื่อรักษาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์บุคคลที่สามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างการพัฒนาและการดําเนินงานของ Converter ที่เสนอ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและอนาคตในปัจจุบันและอนาคต, ข้อบกพร่องของชื่อ, การแข่งขันจากคู่แข่งที่มีอยู่และใหม่, การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน, อัตราแลกเปลี่ยนและราคาตลาดของหลักทรัพย์ของ Rock Tech, ประวัติการสูญเสียของ Rock Tech, ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อธิบายไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ Rock Tech ที่มีอยู่ในโปรไฟล์ SEDAR ของ บริษัท ที่ www.sedar.com รวมถึงที่กล่าวถึงภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในแบบฟอร์มคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการวิเคราะห์และประจําปีที่ยื่นล่าสุดของ Rock Tech ตามลําดับ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงรายการปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งอาจทําให้เหตุการณ์ผลลัพธ์ประสิทธิภาพและ / หรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผลลัพธ์ประสิทธิภาพและ / หรือความสําเร็จจะสอดคล้องกับข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าและสมมติฐานของฝ่ายบริหารอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงมุมมองของผู้บริหาร Rock Tech ณ วันที่มีการสร้างข้อมูล ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด Rock Tech ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และปฏิเสธความรับผิดชอบภาระผูกพันหรือการดําเนินการใด ๆ อย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคาดหวังของ Rock Tech หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่มีข้อมูลใด ๆ ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้ผู้อ่านจึงควรระวังอย่าพึ่งพาข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าที่กําหนดไว้ในการแถลงข่าวนี้ ตัวเลขและตาราง ตารางที่ 1. สรุปผลการตรวจเจาะหลุมเจาะที่เสร็จสมบูรณ์ใน MZN Deposit ในปี 2564 – 2565 ตําแหน่ง GPS อยู่ใน UTM NAD83 Zone 16N * รูเจาะที่เปิดเผยในการแถลงข่าวที่ออกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2022 รหัสรู อีสทิง นอร์ติง ระดับความสูง (M) ความยาวรู (M) อาซิมุท จุ่ม จาก (M) ถึง (ม) ความยาว (ม.) ความกว้างที่แท้จริง (ม.) หลี่2O % NC-21-01 424666 5477905 371 425.8 140 -60 308.76 312.12 3.4 2.9 1.10 325.2 328.3 3.1 2.6 1.17 NC-21-02 424544 5477881 372 416.7 140 -60 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ NC-21-03 424545 5477880 372 377 140 -45 296.15 298.06 1.9 1.8 1.4 302.6 310 7.4 7 0.81 324.2 325.1 0.9 0.9 1.32 338.5 342.5 4.0 3.80 1.16 NC-21-04 424508 5477809 369 425.8 140 -60 317.15 318.45 1.3 1.1 0.95 321.86 324.35 2.5 2.2 1.31 327.55 328.06 0.5 0.4 1.03 330.54 334.25 3.7 3.2 0.99 NC-21-05 424411 5477813 369 508.1 140 -60 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ NC-21-06* 424618 5477854 371 349.6 137 -58 279.5 291.24 11.74 10.34 1.12 304.35 305.90 1.55 1.36 0.82 NC-21-07* 424618 5477853 371 392.3 137 -66 302.36 315.36 13.00 11.45 0.98 319.20 321.05 1.85 1.63 1.31 324.38 325.38 1.00 0.88 1.31 NC-21-08 425171 5477877 369 191.1 141 -49 44.9 46.85 1.95 1.8 1.10 70.26 73.2 2.94 2.8 0.97 155.1 156.7 1.6 1.5 1.18 NC-21-09* 425187 5478067 371 285.6 141 -52 186.15 198.80 12.65 10.22 1.18 NC-21-10 424928 5477963 369 398.4 141 -60 267.45 269.28 1.83 1.6 1.01 306.54 308.73 2.14 1.90 1.08 NC-21-11 424913 5477908 372 377 141 -61 317 321.3 4.3 3.77 0.6 NC-21-13 424882 5477943 372 395.3 141 -59 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ NC-21-14 424971 5478013 372 392.3 141 -60 293 297 4 3.51 1.01 306 309 3 2.63 1.31 NC-21-15 425004 5478076 371 428.8 141 -54 310.85 317.85 7 6.6 0.87 336.3 344.75 8.45 8 1.13 NC-21-16 425080 5478084 371 404.5 141 -50 284.1 295.82 11.72 11.4 1.09 NC-21-17 425080 5478084 371 380.1 134 -63 293.48 299.25 5.77 4.9 1.18 NC-21-18 425120 5478120 371 349.6 134 -52 268.6 269.8 1.2 1.1 1.26 272.84 276.82 3.98 3.8 0.92 302.25 302.88 0.63 0.6 1.19 306.71 309.23 2.52 2.4 0.84 NC-21-19 425216 5478018 374 230.7 133 -50 121.72 123.32 1.6 1.5 0.93 151.14 155 3.86 3.6 0.92 NC-21-20 425137 5478016 371 273.4 133 -49 195.5 209.4 13.9 13.20 1.37 NC-22-02 425044 5478030 371 328.3 141 -52 254.36 261.1 6.74 6.3 0.74 284.4 294 9.6 9 1.17 NC-22-03 425311 5477910 374 175.9 141 -50 65.28 71.4 6.12 5.8 1.01 NC-22-04 425195 5478147 370 392.3 134 -50 221.23 223.7 2.47 2.4 0.98 259.6 262.1 2.5 2.4 0.77 NC-22-05 424418 5477728 368 395.3 140 -65 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-06 424333 5477707 368 334.4 140 -65 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ NC-22-08 424541 5477881 372 377 135 -52 317.6 318.5 0.9 0.8 1.17 329.5 335.6 6.1 5.6 0.77 338.7 340.6 1.9 1.8 0.90 368 368.9 0.9 0.8 0.96 NC-22-09 425237 5478105 370 361.8 135 -50 181.1 182.4 1.3 1.2 0.95 NC-22-10 425279 5478063 365 326.7 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-11 425149 5477793 371 163.7 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-12 425218 5477815 372 143 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-13 425225 5477702 367 163.7 136 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-14 425263 5477845 368 170 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-16 424716 5477951 369 386 135 -60 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-17 424737 5477431 376 203 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-18 424657 5477374 375 200 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-19 424762 5477319 375 200 135 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ NC-22-20 425165 5477981 366 281 138 -48 Awaiting Assay Results Table 2. Summary of Assay Results for Drill Holes Completed at Conway Deposit in 2021 – 2022. GPS Locations are in UTM NAD83 Zone 16N. Hole ID Easting Northing Elevation Hole Length (M) Azimuth Dip From (M) To (M) Length (M) True Width (M) Li2O % CON-21-02 427275 5478226 391 152 120 -53 114.4 120.4 6 4.8 1.04 CON-21-04 427236 5478240 386 206 120 -53 Awaiting Assay Results CON-21-05 427199 5478262 373 260 120 -55 No Significant Assay Results CON-21-07 427217 5478324 369 233 120 -51 No Significant Assay Results CON-21-08 427217 5478324 369 275 120 -62 No Significant Assay Results CON-21-09 427253 5478354 369 239 120 -50 197 199 2 1.7 0.85 CON-22-02 427250 5478351 369 272 115 -59 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-03 427311 5478386 369 221 115 -54 169.8 171.7 1.9 1.6 0.88 CON-22-04 427384 5478376 379 119 115 -53 96.3 105 8.7 7 1.36 มี 2.7 – 2.02 CON-22-05 427341 5478368 378 170 115 -52 128.8 136 7.2 6 0.92 CON-22-06 427394 5478476 368 170 115 -59 79.7 81.7 2 1.6 0.91 CON-22-07 427394 5478477 368 195 115 -71 124.8 126.8 2 1.2 0.91 CON-22-08 427431 5478455 369 131 115 -59 19.5 22.2 2.7 2.1 0.69 105.6 108.6 3 2.3 0.68 CON-22-09 427466 5478434 370 68 115 -56 52.5 57.1 4.6 3.8 0.79 CON-22-10 427474 5478527 369 101 115 -49 11.1 12.6 1.5 1.3 1 CON-22-12 427499 5478556 368 110 115 -55 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-13 427440 5478590 368 185 115 -53 103.2 104.4 1.2 1 1.39 CON-22-14 427415 5478560 368 179 115 -47 91.1 92 0.9 0.8 0.76 CON-22-15 427375 5478526 368 197 115 -51 147.1 151.6 4.5 3.7 0.85 CON-22-16 427347 5478409 369 176 115 -53 88.95 89.9 0.95 0.8 1.09 143.8 148 4.2 3.5 1.46 CON-22-17 427311 5478423 368 227 115 -62 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-18 427165 5478115 375 197 115 -47 167.1 168.8 1.7 1.5 0.64 CON-22-19 427180 5478196 373 230 115 -57 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-20 427135 5478025 368 224 118 -55 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-21 427181 5478200 378 195 115 -46 174 175 1 0.8 0.86 CON-22-22 427138 5477987 356 200 118 -53 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-23 427243 5477971 390 89 118 -45 47 56 9 8.2 1.16 CON-22-24 427241 5477890 383 62 118 -52 37 41 4 3.4 1.04 CON-22-25 427157 5477928 369 151 118 -51 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-26 427207 5477948 380 122 118 -50 80 86.1 6.1 5.5 1.11 CON-22-27 427230 5478051 380 110 118 -50 รอผลการตรวจวิเคราะห์ CON-22-28 427219 5477834 391 87 120 -45 รอผลการตรวจวิเคราะห์ CON-22-29 427166 5477831 385 127.7 120 -50 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-30 427167 5477783 381 131 120 -48 รอผลการตรวจวิเคราะห์ CON-22-32 427313 5478258 393 131 118 -51 รอผลการตรวจวิเคราะห์ ตารางที่ 3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์สําหรับหลุมเจาะที่เสร็จสมบูรณ์ที่ MZSW, Harricana และ Line 60 เงินฝากในปี 2021 – 2022 ตําแหน่ง GPS อยู่ใน UTM NAD83 โซน 16N รหัสรู อีสทิง นอร์ติง ระดับความสูง ความยาวรู (M) อาซิมุท จุ่ม จาก (M) ถึง (ม) ความยาว (ม.) ความกว้าง ที่แท้จริง (M) หลี่2O % MZSW-21-01 424197 5477130 370 389.2 137 -62 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ MZSW-21-02 424224 5477100 370 270.4 137 -61 รอผลการตรวจวิเคราะห์ MZSW-21-03 424117 5477124 360 291.7 137 -57 188.7 190.7 2 1.6 0.85 MZSW-21-04 424148 5477090 370 270.4 137 -58 127.3 128.3 1 0.8 0.68 HAR-22-01 425709 5477172 396 116 62 -61 18.4 25 6.6 5.6 1.31 HAR-22-03 425707 5477171 396 260 110 -55 21.1 26.9 5.8 3.9 1.14 HAR-22-04 425609 5477300 376 202 62 -60 38.8 41.2 2.4 2.1 1.15 HAR-22-05 425553 5477023 396 215 133 -52 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ HAR-22-06 425523 5477062 388 236 133 -54 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ HAR-22-07 425569 5477099 390 224 133 -51 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ ฮาร์-22-08 425610 5477354 372 157 70 -57 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ HAR-22-09 425557 5477400 366 224 80 -50 130 131 1 0.9 0.84 134.9 137 2.1 1.9 1.05 ฮาร์-22-10 425799 5477160 397 126 153 -46 77 78.4 1.4 1.3 1.41 ฮาร์-22-11 425808 5477159 396 175 90 -60 37.7 39.5 1.8 1.3 1.08 LIN-22-01 426149 5477325 374 158 120 -63 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ LIN-22-02 426185 5477307 381 122 120 -62 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ รหัสรู อีสทิง นอร์ติง ระดับความสูง ความยาวรู (M) อาซิมุท จุ่ม จาก (M) ถึง (ม) ความยาว (ม.) ความกว้างที่แท้จริง (ม.) หลี่2O % CON-21-02 427275 5478226 391 152 120 -53 114.4 120.4 6 4.8 1.04 CON-21-04 427236 5478240 386 206 120 -53 รอผลการตรวจวิเคราะห์ CON-21-05 427199 5478262 373 260 120 -55 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-21-07 427217 5478324 369 233 120 -51 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-21-08 427217 5478324 369 275 120 -62 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-21-09 427253 5478354 369 239 120 -50 197 199 2 1.7 0.85 CON-22-02 427250 5478351 369 272 115 -59 ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่สําคัญ CON-22-03 427311 5478386 369 221 115 -54 169.8 171.7 1.9 1.6 0.88 แหล่งที่มาร็อคเทคลิเธียมอิงค์านะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร Think Together คิดค้นดําเนินการและปรับขนาดโซลูชันทางวิชาการที่เปลี่ยนอัตราต่อรองสําหรับนักเรียนในแคลิฟอร์เนียหลายแสนคน พื้นที่โปรแกรมของ Think Together ได้แก่ การเรียนรู้ปฐมวัยหลังเลิกเรียนบริการสนับสนุนโรงเรียนและการพัฒนาความเป็นผู้นําสําหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร (888) 485-THINK หรือเยี่ยมชม www.thinktogether.org